Prospectus

nl en

Personality, Clinical and Health Psychology

Course
2010-2011

Beschrijving

De persoonlijkheidspsychologie houdt zich bezig met de bestudering van de mens als individu. In het onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over verschillende invalshoeken van waaruit het begrip persoonlijkheid benaderd kan worden, uiteenlopend van biologisch/genetisch tot sociaal/cultureel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de implicaties die deze verschillende invalshoeken hebben voor de praktijk, zoals bijvoorbeeld op het gebied van therapie en diagnostiek. De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologische aandoeningen. In deze colleges worden de belangrijkste psychische stoornissen belicht. Psychologische en psychiatrische behandelmethoden komen aan de orde. De gezondheidspsychologie richt zich vooral op het voorkómen van ziektes, op gezondheidsbevordering en op het, met behulp van psychosociale methoden, beïnvloeden van het verloop van ziektes. Hierbij is ook aandacht voor de relatie tot persoonlijkheidskenmerken.

Leerdoelen

 • Kennis over diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste psychopathologische aandoeningen.

 • Kennis over persoonlijkheidstheorieën, en de relatie tot psychopathologie.

 • Kennis over de psychosociale aspecten van chronische lichamelijke aandoeningen, over psychologische stress en over gezondheids- en ziektegedrag.

Rooster

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven in de vorm van 16 hoorcolleges en 5 werkgroepen.Ter ondersteuning zal een Discussion Board op Blackboard worden geopend.

In de colleges worden de belangrijkste begrippen, theorieën en ziektebeelden uitgelegd en geïllustreerd. De colleges dienen ter ondersteuning bij het bestuderen van de tentamenliteratuur. De colleges zijn facultatief, getentamineerd wordt de opgegeven literatuur. Bijwonen van de colleges wordt uiteraard wel sterk aanbevolen.

Naast de colleges bestaat de cursus uit 5 werkgroepbijeenkomsten, waarin de studenten een gedragsveranderingsprogramma leren uitvoeren. De werkgroepen zijn verplicht en worden afgesloten met een paper dat wordt beoordeeld met een cijfer. Het onvolledig volgen van de werkgroepen leidt tot beoordeling 1 – dit kan gecompenseerd worden door minimaal 7.5 voor het tentamen te halen (=eindcijfer 6).

Vragen naar aanleiding van tentamen- of collegestof kunnen worden gesteld in de Discussion Board van de Blackboard module van deze cursus. Het idee van de Discussion Board is dat studenten met elkaar discussiëren over de gestelde vragen. Eenmaal per week zal een van de docenten de gestelde vragen en antwoorden doorlezen, en waar nodig corrigeren of nadere uitleg geven. Deelname aan de Discussion Board is facultatief.

Toetsing

De collegecyclus wordt afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit ca. 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een paper (30% van het eindcijfer).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

O.a. opdrachten en discussieplatform.

Literatuur

Literatuur bij hoorcolleges

De literatuur voor deze cursus is een zgn. ‘Custom Published Book’ – een selectie van hoofdstukken uit 2 boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is gedrukt. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs.
Larsen & Buss, Personality Psychology, 3rd edition, en Nolen-Hoeksema, Abnormal Psychology, 4th edition (beiden McGraw-Hill). (U kunt ook beide boeken apart aanschaffen, dan hebt u ook de ontbrekende hoofdstukken).

Literatuur bij werkgroepen

Tiggelaar, B. (2005). Dromen, Durven, Doen; Het managen van de lastigste persoon op aarde: Jezelf. Utrecht; Spectrum.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaars studenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich voor de werkgroepen in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

 • Colleges: Prof.dr. S. Maes
  Kamer 2B43
  Tel: +31 (0)71 527 3746
  E-mail:

 • Werkgroepen: Dr. C. Verhoeven
  Kamer 2B49
  Tel: +31 (0)71 527 4069
  E-mail: