Prospectus

nl en

Financial Management

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Financial Management is het eerste financiële vak van de minor Bedrijfswetenschappen. Dit vak kan ook gevolgd worden door studenten die in hun curriculum alleen een keuzeruimte van 15 ECTS hebben. In het vak Financial Management maakt de student kennis met een aantal financiële basisbegrippen en leert hij hoe deze in verschillende typen organisaties gebruikt worden. Ook verwerft de student inzicht in beheersing en controle van bedrijfsprocessen, sturing op basis van financiële gegevens en besluitvorming op grond van financiële overwegingen. Het doel van dit vak is dat de afgestudeerde in zijn beroepspraktijk effectief kan communiceren met medewerkers van financieel georiënteerde afdelingen binnen organisaties, dat de afgestudeerde voorstellen en plannen ook in de financiële “taal” kan vertalen en dat adequaat aan de informatiebehoeften van de financiële afdeling kan worden voldaan. Dit vak beoogt tevens de basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van financiële kennis en een blijvende belangstelling voor financiële vraagstukken binnen organisaties. Het leerdoel van dit vak is geconcentreerd op de belangrijkste inzichten in de bedrijfseconomie en op de in het vakgebied gebruikte analysetechnieken.
Er is geen voorkennis vereist.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Financial Management biedt de student kennis aan van belangrijke financiële basisbegrippen en hoe deze op een juiste wijze gebruikt worden bij het nemen van management beslissingen. Daarnaast is de student met deze opgedane kennis en inzichten én het vervolgvak, Advanced Financial Management, in staat financiële artikelen in tijdschriften en kranten e.d. te begrijpen. Op deze wijze kan de student zijn kennis in de toekomst zelfstandig verrijken.

De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn:
Aan het einde van het vak Financial Management is de student in staat om: – aan te geven welke informatie de drie belangrijke overzichten, balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, verschaffen; – het verschil tussen kosten, uitgaven, opbrengsten en ontvangsten te beschrijven, voorbeelden hiervan te geven en de relevantie voor de drie genoemde overzichten aan te geven:
– vier methoden voor kostprijsberekening op hoofdpunten te beschrijven en er een eenvoudige berekening mee te maken;
– het belang van planning en beheersing van bedrijfsprocessen voor een organisatie te verwoorden;
– de betekenis van een verschillenanalyse uiteenzetten en voor een gegeven eenvoudige situatie efficiëntie-, prijs-, budget- en bezettingsverschillen te bepalen;
– een break-even berekening uit te voeren en aan te geven voor welke beleidsbeslissingen deze berekening relevant zou kunnen zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Met de financiële bagage kan de afgestudeerde in zijn toekomstige werkkring aanvullend op zijn vakgebied ook een constructieve bijdrage leveren aan het financiële beleid en beheer (i.e. financial management). Op deze wijze laat de afgestudeerde zien dat deze oog heeft voor de financiële component bij beleidsbeslissingen in organisaties en hierop kan anticiperen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

  • Omschrijving: Gecombineerde hoor-/ werkcolleges

  • Aantal à 4 uur: : 6

  • Namen docenten: drs. M.A.I. ten Hengel-Dieben

  • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Blommaert, A.M.M. en J.M.J. Blommaert, ‘Bedrijfseconomische Analyses, vanuit managementperspectief’ . Wolters Noordhoff Groningen, zesde druk, 2008, ISBN 978-90-01-70545-9

Reader:
Financial Management

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

  • Instituut: Fiscale en Economische vakken

  • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

  • Kamernummer secretariaat: B 2.29

  • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

  • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.