Prospectus

nl en

Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel voor BA2 en BA3 studenten GLTC. Daarnaast kan deze cursus als keuzeonderdeel gevolgd worden door geschiedenis-studenten, en andere studenten uit de Faculteit Geesteswetenschappen met interesse in Oude Geschiedenis.

Beschrijving

Sinds een aantal decennia schetsen historici een somber beeld van het leven in Rome ten tijde van het Principaat. Het gros van de bevolking leefde veel te klein behuisd. De hygiëne in de stad was volkomen ontoereikend. De veelgeroemde badcomplexen blijken weinig anders dan een besmettingshaard voor de meest vreselijke ziektes. Geen wonder dat de sterftecijfers zo hoog lagen – Rome was in demografische zin een zwart gat.
Inmiddels is er enig verzet tegen deze interpretatie aan het rijzen. Het interessantste deel daarvan betreft niet de gedachte dat het misschien allemaal wel meeviel, maar een belangrijk (en klassiek) methodologisch probleem: de relatie tussen bron en historische realiteit. Steden, en zeker Rome, waren voor antieke auteurs nooit neutraal: het waren plaatsen waar zowel al het goede als al het kwade samenkwam. Hun beschrijvingen van Rome zijn dan ook sterk gekleurd. In de literaire representaties van de stad zijn zowel utopische als distopische beelden te vinden. Door de negatieve kanten van het leven in Rome te benadrukken zetten we of we het willen of niet het antieke distopische discours voort, en de vraag is of dat terecht is.
In dit college bestuderen we Rome in de eerste twee eeuwen na Chr. Twee onderling samenhangende vragen staan daarin centraal. In de eerste plaats de vraag hoe het beeld van Rome in de literatuur van de keizertijd wordt gebruikt, en hoe elementen uit de sociale werkelijkheid worden ingezet in die beschrijvingen. In de tweede plaats de vraag hoe de historicus die beelden op zijn beurt kan gebruiken voor het schrijven van sociale geschiedenis. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de zeer negatieve opmerkingen van een auteur als Juvenalis niet klakkeloos mogen worden gebruikt om het leven in Rome te beschrijven. Maar wat kan of mag dan wel?

Leerdoelen

  • kennis van de literaire representaties van Rome in Griekse en Latijnse literatuur

  • kennis van de sociale structuur van de stad Rome ten tijde van het Principaat

  • inzicht in de relatie tussen antieke literaire representaties en moderne historische analyse

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie
Deze geïntegreerde activiteit wordt gedoceerd door docenten uit verschillende vakgebieden, waarbij in principe om en om steeds een thematische introductie wordt gegeven en een specifieke antieke tekst wordt besproken. Voor het programma zie de blackboard site.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Voor het college is een blackboard-site; studenten wordt verzocht voorafgaand aan het college zich daarvoor te laten registreren.

Literatuur

De literatuur van de colleges wordt op Blackboard bekend gemaakt en voor zover niet elektronisch beschikbaar in fotokopie ter beschikking gesteld op de Werkgroepenplank van de Studiezaal Klassieke Talen in de U.B. Van de studenten wordt verwacht dat ze voor ieder college een opgegeven deel van de literatuur bestuderen.
Voor het eerste college moet gelezen worden:

  • Scobie, A., ‘Slums, sanitation and mortality in the Roman world’, Klio 67 (1986) 399-433.

  • Laurence, Ray. “Writing the Roman metropolis’, in: H.M. Parkins, Roman urbanism: beyond the consumer city (Londen – New York 1997) 1-20.

Het is mogelijk het college uit te breiden tot 10 ECTS via het lezen van extra literatuur voor het tentamen. Ook deze literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het college via Usis.
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Bij de coördinator, dr. L.E. Tacoma, L.E.Tacoma@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen