Prospectus

nl en

Latijn proza: Cicero’s tweede Philippica: theorie en praktijk van de Romeinse retorica.

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC.

Beschrijving

Cicero’s In Marcum Antonium orationes Philippicae (44/43 v.C.) vormden in de turbulente laatste jaren van de Romeinse Republiek een ongekend openlijke aanval op Marcus Antonius en droegen in hoge mate bij aan Cicero’s executie (43 v.C.). De 14 redevoeringen zijn een schoolvoorbeeld voor het gebruik van retorische middelen voor de aanval op een (politieke) tegenstander. In dit college zal de beroemde tweede Philippische redevoering worden bestudeerd. De focus zal hierbij liggen op een analyse van de tekst als voorbeeld van retorische theorie in de praktijk.
In de hoorcolleges zullen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde komen: – Cicero’s leven en werk; – De politieke en literaire achtergronden van de Philippicae; – Romeinse retorische theorie (o.a. Quintilianus); – Het gebruik van retorische analyse bij literaire teksten;

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering: – overzichtskennis retorische theorie; – bewustzijn van het belang van de retorica voor de Romeinse literatuur; – kennismaking met het oeuvre van Cicero;.
Vaardigheden: – gebruik van retorisch apparaat voor retorische analyse; – vergroting van de leesvaardigheid van het Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar;
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen aan het eind van het blok over de collegestof (essayvragen) en de (deels zelfstandige) lectuur van het aangegeven pensum (vertaling). – Voor enkele studenten: mondeling referaat. – Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden gesteld en aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Bij deze cursus zal gebruik worden gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • J.T. Ramsey, Cicero: Philippics I-II, Cambridge: CUP, 2003.

  • A.D. Leeman / A.C. Braet, Klassieke retorica. Haar inhoud, functie en betekenis, Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987.
    (Het boek is helaas niet meer in druk, maar nog wel her en der, antiquarisch dan wel nieuw, verkrijgbaar; zonodig zullen de te bestuderen pagina’s ter kopiëring beschikbaar worden gesteld.).

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

M.H.K. Jansen, MPhil (m.h.k.jansen@hum.leidenuniv.nl); drs. C. Maas (c.maas@hum.leidenuniv.nl).