Prospectus

nl en

Grieks proza: Plato

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA1-studenten GLTC.

Beschrijving

Lectuur van het Symposium van Plato, gedeeltelijk in het Grieks. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza. Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken. Aan de orde komen de dialectische en retorische vorm van deze
relatief ‘literaire’ tekst in vergelijking met andere dialogen van Plato, de sociale context van het symposium, het thema erôs in het denken van Plato (in relatie tot begrippen als paideia, sophia, to kalon en eudaimonia).

Leerdoelen

De in het eerste semester opgedane kennis van morfologie en syntaxis wordt productief gemaakt voor de interpretatie van een specifieke vorm van Attisch proza; het reeds verworven inzicht in semantische en pragmatische aspecten van de tekst wordt verder ontwikkeld, m.n. aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. De student geeft blijk van deze kennis en inzichten aan de hand van een gelezen en een ongelezen passage uit het werk van Plato. Tevens wordt de student geacht (1) verschillende commentaren in het Engels, Frans, Duits te kunnen begrijpen en evalueren, en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven; (2) in staat te zijn de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderkennen en te relateren aan de doelstellingen van het genre, en de specifieke vorm van het Symposium in zijn literaire en sociale
context te plaatsen; en (3) in een complexe oud-Griekse tekst aesthetische, sociale (antropologische) en ethische posities te kunnen onderkennen, analyseren en evalueren. In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Beide groepen verzamelen bij de eerstegenoemde collegezaal.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges en zelfstudie.

Toetsing

Kort essay in het begin van het blok. Vertaling gelezen en ongelezen stof met tekstvragen en essayvragen. Voor enkele studenten: referaat. Voor BA1-studenten is het verplicht tijdens het tweede semester een referaat te houden. Je mag zelf kiezen bij welk blok je aan deze verplichting wilt voldoen, maar bij elk blok komen er ongeveer 5-6 studenten aan de beurt. De artikelen of teksten waar deze referaten betrekking op hebben worden op college verstrekt.

Blackboard

In beginsel wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

Plato, Symposium, ed. Kenneth Dover, Cambridge 1980
Plato, The Symposium. Transl. Christopher Gill, London 1999 (Penguin)
Syllabus Plato, Symposium (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren)
The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy,
History and Oratory. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge
1989.
Aanbevolen: Plato, Volume II, ed. J. Burnet, Oxford 1901 en latere drukken
(Oxford Classical Texts)

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

mw. dr. M. van Raalte