Prospectus

nl en

Grieks taalverwerving 1a (A-groep)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC voor studenten die géén eindexamen Grieks gedaan hebben, maar wél eindexamen Latijn. Daarnaast kan deze cursus gevolgd worden door BA1-studenten VIET zonder eindexamen Grieks maar met eindexamen Latijn.

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit geschiedt aan de hand van de leergang Mouseion, die zich ten doel stelt de student in 36 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten met de nodige hulpmiddelen mogelijk maakt. De leergang werkt met teksten die gemaakt zijn op basis van bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de vormleer en de zinsleer, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat. De leergang wordt (met de nodige inkortingen) op de voet gevolgd met als doel de afronding van de leergang aan het eind van Grieks taalverwerving 2a. In de eerste cursus wordt het eerste deel van het boek doorgewerkt.
Naast het oefenmateriaal in de leergang zelf is er voor het bestuderen van de vormleer ook C(omputer) O(ndersteund) O(nderwijs)-materiaal beschikbaar, dat geheel is toegesneden op Mouseion.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid.

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Griekse tekst.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Werkcolleges (ca. 24 contacturen), zelfstudie (ca. 116 uur).

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus, met een eenvoudige vertaling Grieks-Nederlands, vragen over de grammaticale stof die in de (behandelde hoofdstukken van de) leergang aan de orde is geweest, en een toets over de basiswoordenschat.

Blackboard

Bij deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden)

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk .

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in Usis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC.

Contact

Mw. prof. dr. I. Sluiter