Prospectus

nl en

Grondslagen van het islamitische recht

Course
2010-2011

Toegangseisen

De vakken Ibadat en Mu’amalaat moeten met goed gevolg zijn afgelegd (of de student moet een vergelijkbaar kennisnivo hebben – zulks in overleg met de docent)

Beschrijving

Dit college behandelt een tal van de gecompliceerde onderwerpen in het islamitische recht. Eerst wordt aandacht geschonken aan de benaderingen van de klassieke en moderne moslimjuristen over de hoofdbronnen van de islamitische wetgeving, met name de Koran en de Soenna. Daarna komen de interpretatietechnieken voor de teksten in deze hoofdbronnen aan de orde. Een aantal secondaire bronnen van de islamitische wetgeving zoals publieke belangen (masalih mursala) worden ook uitvoerig behandeld. Het onderwerp ijtihad (zelfstandige interpretatie) en de moderne discussies over het benutten en het moderniseren van ijtihad staan ook centraal in dit college.

Leerdoelen

Kennis: Na deze cursus heeft de student kennis van a) de basisbegrippen die vaak gebruikt worden in de islamitische wetenschap van de grondslagen van het islamitische recht (usûl al-fiqh), b) de relaties tussen islamitisch recht (fiqh) en haar grondslagen (usûl al-fiqh).
Inzicht: De student heeft inzicht in a) de verschillende thema’s die besproken worden door de rechtsgeleerden, zoals de bronnen van de islamitische wetgeving, middelen van zelfstandige interpretatie (ijtihâd), etc en b) de redenen waarom de rechtsgeleerden verschillende conclusies kunnen trekken over hetzelfde onderwerp en met gebruik van hetzelfde bewijs.
Vaardigheden: De mondelinge en analytische vaardigheden van de student worden verder ontwikkeld. De student is na deze cursus in staat zelfstandig de relaties tussen islamitisch recht (fiqh) en haar grondslagen (usûl al-fiqh) te benoemen en te analyseren.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Combinatie van hoor- en responsiecollege. De docent bespreekt onderdelen van de stof en discussieert met studenten over de bestudeerde literatuur. Van de studenten wordt actieve deelname verwacht.

  • Referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens.

Literatuur

Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, 3de ed., The Islamic Texts Society, Cambridge, 2003.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via UCIS
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Mohammed M. Ghaly,
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Matthias de Vrieshof 1,
Kamer 104C
Tel: +31 71 5273101

Webpage: http://www.religion.leiden.edu/organisation/ghaly.jsp

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid. Bij meer dan 2x absentie wordt de student van verdere deelname uitgesloten.