Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1

Course
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges worden eerste enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod—denk hierbij aan structuralisme, kritische theorie, hermeneutiek en postmodernisme.

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen biedt een brede introductie in de wetenschapsfilosofie. We gaan uitgebreid in op de moderne wetenschappelijke methode: hoe is deze tot stand gekomen, en, vooral, wat houdt deze eigenlijk in? Wat is bijvoorbeeld ‘verklaren’ in de wetenschappen? We proberen deze vraag te beantwoorden aan de hand van het werk van onder anderen Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend en Michel Foucault.

Daarnaast zullen in deze cursus verschillende recente filosofische stromingen aan bod komen die van belang zijn geweest voor de taalkunde, de letterkunde, de geschiedenis en/of de kunstgeschiedenis. Zo kijken we naar de hermeneutiek (Dilthey, Gadamer), de kritische theorie (Adorno, Benjamin), het structuralisme (De Saussure) en het postmodernisme (Derrida, Rorty).

Het gaat in deze cursus dus zowel om een reflectie op de wetenschappelijke praktijk, als om een kennismaking met enkele centrale begrippen en ideeën uit het 20e-eeuwse denken die geen enkele geesteswetenschapper onbekend mogen zijn.

Leerdoelen

Na afloop van dit college dienen studenten (a) inzicht te hebben verworven in de aard van wetenschap in het algemeen en van de geesteswetenschappen in het bijzonder, en (b) vertrouwd te zijn geraakt met de belangrijkste stromingen die in de debatten over de geesteswetenschappen een rol spelen of gespeeld hebben.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen.

Blackboard

Verdere informatie over de cursus zal op de Blackboard-pagina verschijnen.

Literatuur

Leezenberg en De Vries, “Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen”, Amsterdam University Press (ISBN: 978 90 5356 465 3); plus enkele artikelen.

Aanmelden

Via U-twist.

Contact

Bij docenten: E.Fortuin@hum.leidenuniv.nl V.Gijsbers@phil.leidenuniv.nl