Prospectus

nl en

Orthopedagogiek: onderwijsfactoren

Course
2023-2024

Let op: dit vak vervangt met ingang van 1 september 2023 het vak Onderwijsleerproblemen. Studenten die op 1 september 2021 (of eerder) aan de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen zijn begonnen en het vak Onderwijsleerproblemen nog niet hebben gehaald volgen in plaats daarvan dit vak.

Introductie

Dit vak maakt deel uit van drie vakken over orthopedagogiek in het tweede jaar van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. In deze reeks worden het ontstaan en voortbestaan van stagnatie in de ontwikkeling van kinderen en jongeren belicht vanuit drie verschillende perspectieven: het individu, het gezin en het onderwijs. In de praktijk zijn deze factoren altijd in interactie met elkaar. Dat maakt dan ook dat er raakvlakken zijn tussen deze vakken.
Deze drie algemene vakken bouwen voort op de basiskennis die is opgedaan in het eerste jaar over onder andere de algemene ontwikkelings- en neuropsychologie, persoonlijkheids- en leertheorieën. Ze worden door alle Bachelorstudenten gevolgd. Studenten die in hun derde jaar de specialisatie Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs kiezen volgen dan vier vakken over diagnostiek en behandeling die een verdieping bieden van de drie vakken over Orthopedagogiek in het tweede jaar.

Beschrijving

Hoe komt het dat de ene leerling moeiteloos leert terwijl een andere leerling zelfs na grote inspanning nauwelijks verder lijkt te komen? In het vak Orthopedagogiek: Onderwijsfactoren bestudeer je theorieën die verschillen in het gemak waarmee leerlingen leren verklaren. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de basisvaardigheden taal/lezen/schrijven en rekenen/wiskunde omdat deze vaardigheden het fundament zijn voor ontwikkelen en leren binnen de schoolcontext. Thema’s die in deze cursus aan bod komen zijn onder andere: gedrag in de klas en werkhouding, dyslexie, dyscalculie, leesbegrip, rekenangst. Bij het bestuderen van mechanismen die verschillen tussen leerlingen verklaren richten we ons op factoren in de leerling, factoren in zijn of haar omgeving en de interactie tussen die factoren. Er zal aandacht zijn voor psychosociale en neurocognitieve aspecten (bijv. communicatie-, aandachts- of informatieverwerkingsproblemen zoals leerlingen met ADHD en of autisme die ervaren) en diverse contexten van leren en ontwikkelen (bijv. de klas.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:
1. het ontstaan van verschillen tussen leerlingen in leren en ontwikkelen op basis van wetenschappelijke theorieën te duiden en verklaren;
2. onderscheid te maken tussen psychosociale en neurocognitieve aspecten en diverse contexten van onderwijs en leren;
3. te begrijpen hoe de verzorgingsstaat van het onderwijs in Nederland is ingericht;
4. het belang van funderende vaardigheden zoals taal en rekenen-wiskunde te duiden en daar wetenschappelijk op te reflecteren;
5. een wetenschappelijke beschrijving te geven van de neuropsychologische achtergronden van leerproblemen en de cognitieve en sociale factoren die hieraan ten grondslag (kunnen) liggen;
6. het verschil tussen praktische en wetenschappelijke implicaties van wetenschappelijk onderzoek te begrijpen;
7. te reflecteren op praktische implicaties van wetenschappelijke theorieën.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit acht hoorcolleges van twee uur. De colleges hebben als doel een inleiding te geven in het thema dat voor die week centraal staat. In de colleges worden hoofdlijnen uit de literatuur samengevat en of verdiept en komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. Door interactieve opdrachten worden studenten uitgedaagd na te denken over de praktische implicaties van de huidige wetenschappelijke kennis over orthopedagogische aspecten van onderwijs en leren. Opdrachten zijn formatief van aard en bedoeld om studenten te laten reflecteren op de stof en actief de dialoog wetenschap-praktijk te voeren.

Toetsing

Toetsing vindt plaats via een schriftelijk tentamen dat bestaat uit MC en/of invulvragen over alle literatuur en over de stof die tijdens de colleges aan bod is gekomen. Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5.5 of hoger).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Suzanne Mol.