Prospectus

nl en

Orthopedagogiek: individuele factoren

Course
2023-2024

Let op: dit vak vervangt met ingang van 1 september 2023 het vak Orthopedagogiek: theorieën en modellen. Studenten die op 1 september 2021 (of eerder) aan de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen zijn begonnen en het vak Psychopathologie: Orthopedagogische factoren nog niet hebben gehaald volgen in plaats daarvan dit vak.

Introductie

Dit vak maakt deel uit van drie vakken over orthopedagogiek in het tweede jaar van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. In deze reeks worden het ontstaan en voortbestaan van stagnatie in de ontwikkeling van kinderen en jongeren belicht vanuit drie verschillende perspectieven: het individu, het gezin en het onderwijs. In de praktijk zijn deze factoren altijd in interactie met elkaar. Dat maakt dan ook dat er raakvlakken zijn tussen deze vakken.
Deze drie algemene vakken bouwen voort op de basiskennis die is opgedaan in het eerste jaar over onder andere de algemene ontwikkelings- en neuropsychologie, persoonlijkheids- en leertheorieën. Ze worden door alle Bachelorstudenten gevolgd. Studenten die in hun derde jaar de specialisatie Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs kiezen volgen dan vier vakken over diagnostiek en behandeling die een verdieping bieden van de drie vakken over Orthopedagogiek in het tweede jaar.

Beschrijving

Hoe komt het dat er over de ontwikkeling van het ene kind geen of nauwelijks zorgen ontstaan en dat er in de ontwikkeling van andere kinderen belemmeringen optreden waar opvoeders vragen over stellen? In deze cursus bestudeer je vooral de individuele factoren die kunnen bijdragen aan ontwikkelingsstagnaties, zoals genetische aanleg, temperament, cognitieve en sociaal-emotionele informatieverwerkingsprocessen. Hierbij worden diverse wetenschappelijke modellen behandeld die verschillen in de ontwikkeling en ontwikkelingsstagnatie verklaren. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen de ontwikkelingsfactoren en de omgeving; welk effect kunnen individuele factoren hebben op opvoeding en systeem en andersom?
De belangrijkste ontwikkelingsdomeinen in de kinderleeftijd en adolescentie worden besproken, zoals taal, sociale cognitie, zintuiglijke functies, motoriek, aandacht-, gedrag- en emotieregulatie. Je bestudeert de effecten van deze domeinen op de gehele ontwikkeling van kind tot volwassene. Verder wordt ingegaan op de domeinen van het pedagogische werkveld waarin dergelijke ontwikkelingsproblemen worden geconstateerd (signalering) en waar ondersteuning wordt geboden (behandeling en begeleiding), waaronder de GGZ en gehandicaptenzorg.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • wetenschappelijke modellen te beschrijven waarin de mogelijke verklarende en in standhoudende factoren van ontwikkelingsstagnatie uiteengezet worden;

  • verschillen in de ontwikkeling van kinderen en ontwikkelingsstagnaties te duiden en verklaren op basis van wetenschappelijke modellen;

  • het effect van vroege stagnaties op het beloop van de ontwikkeling van kind tot volwassene te beschrijven;

  • het effect van ontwikkelingsstagnaties op opvoeding en systeem te beschrijven en omgekeerd: het effect van omgeving op ontwikkelingsdomeinen van het individu te beschrijven.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zullen acht hoorcolleges van twee uur worden gegeven.

Toetsing

Toetsing vindt plaats via een schriftelijk tentamen dat bestaat uit MC en/of invulvragen over alle literatuur en over de stof die tijdens de colleges aan bod is gekomen. Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5.5 of hoger).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn prof. dr. Maretha de Jonge en dr. Petra Barneveld.