Prospectus

nl en

Methods and Techniques 1: Source-Based Research, Objects and Texts

Course
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Teksten, beelden en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding tot methoden en technieken van tekstueel en visueel bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie en klassikaal te behandelen voorbeelden leren studenten interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op zelfgekozen casussen.

Deze cursus telt drie contacturen per week. Twee van die uren zijn gewijd aan oefening met, uitleg over en discussie n.a.v. de methodologie van tekstuele en visuele bronnenkritiek aan de hand van lezing van de onder ‘Literatuurlijst’ genoemde handboeken. Daarnaast wordt in deze uren aandacht besteed aan het opzetten van een bronnenkritisch onderzoek, het verschil tussen theologisch en religiewetenschappelijk onderzoek, heuristische strategieën, hermeneutische modellen en verschillende typen tekstuele en visuele bronnen. Kernconcepten hierbij zijn o.a. standplaatsgebondenheid, perspectiefwisseling, geloofwaardigheid en historische empathie.

Het derde uur biedt, al dan niet in samenwerking met gastdocenten, ruimte voor extra training in algemene onderzoeks- en schrijfvaardigheden, waaronder een bibliotheekinstructie, uitleg over annotatiesystemen, kennismaking met digital humanities, oefening met het opzetten van een argumentatiestructuur en tips op het gebied van stijl en grammatica.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten, beelden en objecten te beschrijven;

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren;

 • deze kennis toe te passen op concrete, zelfgekozen casussen;

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Transferable skills

Bronkritische vaardigheden
Na voltooiing van deze cursus hebben de studenten

 • geleerd een tekst en beeldmateriaal op betrouwbaarheid en doelgroep kritisch te beoordelen;

 • geleerd de historische en maatschappelijke context van een tekst en beeldmateriaal kritisch te beoordelen;

 • geleerd hoe/dat het verleden doorwerkt in het heden.

Algemene vaardigheden
Na voltooiing van deze cursus hebben de studenten

 • hun discussie- en presentatievaardigheden verder ontwikkeld;

 • kennisgemaakt met het werkveld, mogelijkheden binnen de studie Religiewetenschappen en perspectieven na voltooiing van deze studie.

Onderzoeksvaardigheden
Na voltooiing van deze cursus hebben de studenten

 • geleerd wat het belang is van een onderzoeksvraag;

 • de vaardigheid opgedaan zelf een onderzoek op te zetten aan de hand van een zelfgeformuleerde onderzoeksvraag;

 • de vaardigheid opgedaan relevante primaire, secundaire en tertiaire bronnen te zoeken, selecteren, samen te vatten en als onderbouwing in een betoog op te nemen;

 • het vermogen ontwikkeld bronnen op hun wetenschappelijke kwaliteit en geloofwaardigheid te beoordelen;

 • het vermogen ontwikkeld een argumentatiestructuur te herkennen, zelf op te zetten en in een betoog toe te passen;

 • geleerd wat plagiaat/wetenschappelijke integriteit is en hoe zij zelf als religiewetenschappers in spe integer te werk dienen te gaan;

 • geleerd wat annotatie is en hoe zij dienen te annoteren.

Schriftelijke presentatievaardigheden
Na voltooiing van deze cursus hebben de studenten

 • hun schrijfvaardigheid in academisch Standaardnederlands verder ontwikkeld;

 • de vaardigheid opgedaan een academische schrijfstijl te hanteren;

 • de vaardigheid opgedaan een zorgvuldig onderbouwd, goedlopend betoog te construeren;

 • geleerd hoe zij een zelfgekozen onderzoeksonderwerp kunnen afbakenen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

 • Praktische oefening 1: aanwezigheid en participatie

 • Praktische oefening 2: presentatie

 • Werkstuk 1: 50%

 • Werkstuk 2: 50%

Nota bene

 • Praktische oefeningen 1 en 2 worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende; ze tellen niet
  mee in de weging voor het eindcijfer.

 • Uitsluitend een voldoende voor de praktische oefeningen geeft toegang tot de getentamineerde
  onderdelen, d.w.z. de twee werkstukken.

Weging

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor het eerste en het tweede werkstuk.

 • Om voor de cursus te slagen, moet het gewogen gemiddelde eindcijfer minstens een 5,5 (= 6) bedragen.

Herkansing

 • De student van wie het gewogen gemiddelde eindcijfer lager dan een 5,5 bedraagt, wordt na afloop van de cursus de kans geboden het werkstuk dat het laagst is becijferd, te herkansen. Concreet betekent dit dat de student in kwestie een tweede versie van ófwel het eerste ófwel het tweede werkstuk dient in te leveren.

 • Een herschreven werkstuk dient uiterlijk twee weken na de bekendmaking van het cijfer voor het tweede werkstuk bij de docent te worden ingeleverd.

 • Een herschreven werkstuk dat na de deadline wordt ingeleverd, zal als niet onvangen worden beschouwd en niet worden nagekeken.

Inzage en nabespreking

Feedback op de opdrachten (incl. de becijfering) wordt de studenten individueel meegedeeld via Brightspace.

Literatuurlijst

 • Martha C. Howell en Walter Prevenier, From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods (Ithaca: Cornell University Press, 2001).

 • Peter Burke, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence (Londen: Reaktion Books, 2001).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie.

 • Een uitgebreide cursushandleiding is uiterlijk één week voor aanvang van het eerste college beschikbaar op Brightspace.

 • Aanwezigheid is verplicht. Wie een college niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan het betreffende college per e-mail op de hoogte te stellen.

 • Wie bij meer dan twee colleges afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de cursus.