Prospectus

nl en

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2

Course
2023-2024

Toegangseisen

Seminar ONOS 1.

Beschrijving

Hoorcolleges, tekstlectuur en discussie met betrekking tot het thema “Colonization in the Ancient Near East. Ancient and Modern Perspectives”. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen, methoden en de verschillende discussies die de wetenschap over dit onderwerp voert. Verder komen ook digitale technieken aan bod. De colleges bestaan uit een combinatie van een hoorcollege en een groepsdiscussie. In hoorcolleges reiken de docenten een kader aan. Deze worden afgewisseld met discussiebijeenkomsten over een aantal wetenschappelijke artikels en/of primaire bronnen. Actieve participatie van alle studenten aan de discussie is vereist. In het kader van het seminar werken de studenten aan een paper (3.000 woorden). De paper biedt een evaluatie van één van de stellingen verbonden aan de discussiebijeenkomsten. De stof van hoorcolleges, discussies, en de opgegeven literatuur of bronnenmateriaal worden (voor zover relevant) besproken en gewogen. Een voorlopige, mondelinge presentatie van het paper vindt plaats aan het einde van de onderwijsperiode.

Colonization is a topic that is not only highly relevant today and had a major influence on how our disciplines were shaped. The active colonization of regions beyond an ancient culture’s territory can also be witnessed in many different places around the Mediterranean and in the ancient Near East. We will discuss a selection of case studies ranging from the 3rd to the 1st millennium BC, exploring the specific circumstances in each region. We will further differentiate whether we are dealing with an active case of colonization, migration or rather the establishment of a trade diaspora. Archaeological and anthropological approaches will guide our perspective. Various forms of encounters between the colonizers and local population will shape our understanding of specific signs in the material culture. Concepts such as hybridity, creolization, mestizaje, cultural entanglement and others will be considered for the different case studies.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie b. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken c. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  2.actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
  3.een discussie modereren

Samenwerkingsvaardigheden

 1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
 2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
 3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 1. vakwetenschappelijke discussies en literatuur analyseren en beoordelen
 2. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
 3. ook buiten het eigen vakgebied gebruik maken van verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • 10% participatie

 • 30% presentatie (tijdens het afsluitende symposium)

 • 60% werkstuk

  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Scriptieseminar Oude Nabije Oosten-studies. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Scriptieseminar pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Seminar Oude Nabije Oosten-studies 2 met goed gevolg zijn afgelegd.