Prospectus

nl en

Research Methodology History

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alleen voor hoofdvakkers LAS of Bacheloropleidingen aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit. Deze cursus is toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse en Spaanse taal of /en passieve beheersing van de Spaanse taal met een actieve beheersing van het Portugees.

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context voor onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, het stellen van onderzoeksvragen en het leren maken van hypothesen. Tijdens de werkcolleges oefent men het formuleren van een vraagstelling en leert men schrijftechnieken voor de redactie van het BA-eindwerkstuk. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de BA-scriptie.
De overdraagbare vaardigheden in deze cursussen zijn: analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering); projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid); verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen); inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief); zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten); schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten); kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren); integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden), en interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen).

Leerdoelen

Aan het einde van het programma zullen de studenten:
1. De kenmerken van Latijns-Amerika als multidisciplinair studiegebied kunnen identificeren.
2. Kennis maken met de verschillende onderzoeksmethoden en technieken in de sociale wetenschappen en hun ethisch kader.
3. Een onderzoeksvoorstel met een theoretisch kader opzetten.
4. De technieken en criteria voor het schrijven van een BA-scriptie beheersen.
5. De opzet van de BA-scriptie voorbereiden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (50%-50%). De cursus heeft het formaat van een seminar. Geleidelijk aan zullen de studenten in de colleges een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden gebaseerd op zelfstandige literatuurstudie en specifieke opdrachten.

Toetsing en weging

Toetsing

De stof van deze cursus wordt op verschillende momenten geëvalueerd:

A. Zes specifieke opdrachten bestaan uit schriftelijke verslagen over de toepassing van de lesstof als voorbereiding op de opzet van de BA-scriptie. De aspecten die geëvalueerd worden zijn, o.a.: (a) duidelijkheid in de verslagen (b) relevantie en coherentie m.b.t. het gekozen onderzoeksonderwerp (c) capaciteit om de onderzoekstechnieken toe te passen in het kader van het gekozen onderzoeksonderwerp.

B. Gedurende de gehele cursus wordt de individuele actieve participatie gemeten. De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) aanwezigheid (b) participatie in debatten en meningsuiting (c) inhoudsniveau van de persoonlijke opinies m.b.t. het gekozen scriptiethema (d) capaciteit om over de kwesties waarover gedebatteerd wordt, te reageren.

C. Eindwerkstuk: dit is een onderzoeksvoorstel van minimaal 8 en maximaal 10 A4 pagina’s met een inhoudsopgave voor de BA-scriptie vereist.
De aspecten die beoordeeld worden zijn: (a) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (b) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (c) kwaliteit van de argumentatie (d) academisch taalgebruik (e) capaciteit tot synthese (f) logische relatie tussen de verschillende onderdelen van het project (g) kwaliteit van de verzamelde en gebruikte bibliografische bronnen (h) correct gebruik van het verwijzingssysteem (i) juistheid en haalbaarheid van de onderzoekstechnieken inzake het gekozen thema (j) toereikendheid van de resource-kaart

De docenten van Moderne Geschiedenis zullen op drie momenten tijdens de cursus beschikbaar zijn om individueel advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks gemiddeld 30 pagina’s van de relevante literatuur lezen. Dit materiaal zal de basis vormen van het onderzoeksvoorstel.

Weging

A Zes specifieke opdrachten: 60% van het eindcijfer.
B. Individuele actieve participatie: 10% van het eindcijfer.
C. Eindwerkstuk: 30% van het eindcijfer.

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het eindwerkstuk lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het eindwerkstuk binnen een beperkte tijd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

  • ISLA MONSALVE, P. (2017). Procrastinadores en acción. Guía metodológica para el diseño, realización y reporte de una investigación de tesis universitaria / Procrastinators in Action. A methodological guide to designing, carrying out and writing a university dissertation. Raamsdonksveer: Solfers BV.

Aanvullende literatuur

  • BAARDA, B.; BAKKER, E.; FISCHER, T.; JULSING, M.; DE GOEDE, M.; PETERS, V. & VAN DER VELDEN, T. (2013). Basis kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 3e. druk.

  • BAARDA, D.B.; DE GOEDE, M.P.M. & TEUNISSEN, J. (1995). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Educatieve Partners Nederland bv.

  • PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

  • VERSCHUREN, PIET & DOOREWAARD, HANS (1998). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2e druk.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht.
Deze cursus bestaat uit 12 lessen van elk 2 uur, verdeeld over 12 weken.
In deze cursus wordt Brightspace permanent gebruikt voor het ter beschikking stellen van: a) het programma van de cursus; 2) het studiemateriaal (bibliografie en PowerPointpresentatie van elke sessie); 3) de methodologische indicaties en instructies; 4) de plagiaatcontrole; 5) de specifieke informatie over elk college en 6) de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk. Microsoft Teams wordt gebruikt voor online contacten tussen studenten en de docent indien nodig.