Prospectus

nl en

Masks, Identity and Subjectivity in Latin American Literature and Cinema

Course
2023-2024

Toegangseisen

De voertaal van het vak is Spaans, keuzevakstudenten die het vak willen volgen neem contact met docent; Nederlands en Engels kunnen ook worden gebruik bij participatie in de werkcolleges.

Beschrijving

In Het Beeld van de Ander hebben we gezien hoe bepaalde stereotypen over Latijns-Amerika gecreëerd werden. In deze cursus kijken we hoe Latijns-Amerikanen een eigen identiteit smeden. De samenleving, haar economie, haar historisch verleden, haar machtstructuren, legt ons maskers op, sociale rollen waarmee we ons uiteindelijk identificeren. Ze worden een (vaak niet gekozen) identiteit. Er zijn esthetische, affectieve en politieke handelingen die ons helpen, door afstand te nemen van die rollen (gender, klasse, etnia) en van die maskers. Pas dan kunnen we praten over emancipatie. Juist in de literatuur, waar schrijvers hun eigen werkelijkheid kunnen verbeelden, worden identiteiten in spel gezet, bekriteseerd, open gebroken. We onderzoeken veranderingen in identiteit, veranderingen in mate van afhankelijkheid en in kritishe mogelijkheiden. Hoe kan de literatuur ruimte scheppen voor alternatieve stemmen/visies/handelinge? Dit zijn enkele van de vragen waar we ons mee bezig gaan houden na het lezen van heel verschillende teksten uit de Latijns Amerikaanse literatuur van de XXe en XXIe eeuw.

Leerdoelen

 • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm opdrachten;

 • Kritisch leren lezen en denken;

 • Leesstrategieën verder ontwikkelen;

 • Het kunnen verbinden van identiteitsbegrippen aan Latijns Amerikaanse literaire teksten en kunst;

 • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap in de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans;

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap.

Vaardigheden

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Schriftelijke communicatie

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

My Timetable

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing: Schriftelijke opdracht gedurende de cursus (in totaal voor 20%); Schriftelijk tentamen A met open vragen (40%) en Schriftelijk tentamen B (40%) met open vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Voldoende met een 6.

Herkansing

Takehome tentamen met essay vragen. Het telt voor 100% van het cijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Op het eerste college wordt dit bekend en beschikbaar gemaakt.
Het studiemateriaal is te vinden op Brightspace en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.