Prospectus

nl en

Italian Language Proficiency Id

Course
2023-2024

Toegangseisen

Aanbevolen: het onderdeel Taalvaardigheid Ib voor aanvang van de cursus.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik; pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen B1/B2
Schrijven A2
Luisteren B1
Gesproken interactie A2/B1
Gesproken productie B1

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader. Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van zes thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en minimaal 12 uur zelfstudie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets, take home-opdrachten en schriftelijk verslag (project 2).

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

 • Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%

 • Schriftelijke test (luisteren): 10%

 • Schriftelijke test (lezen): 10%

 • Mondelinge test (productie en interactie): 20%

 • Take home-opdracht: 10%

 • Schriftelijk verslag (project 2): 10%

 • Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

 • Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%

 • Schriftelijke test (luisteren): 10%

 • Schriftelijke test (lezen): 10%

 • Mondelinge test (productie en interactie): 20%

 • Take home-opdracht: 10%

 • Schriftelijk verslag (project 2): 10%

 • Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Unità 5-9: M. Birello et al. (2018), Al dente 3 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione originale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16943-30-2

 • Unità 0-3: M.Birello et al. (2018), Al dente 4 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione originale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16943-73-9

 • J.H. Brinker (2013), Grammatica Italiaans, Unieboek/Het Spectrum, Amsterdam. EAN 9789000323999

 • E. Odelli (2007), Compito – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden. Online beschikbaar na de eerste collegeweek op de website.

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned, Amstelveen (Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar via de website of via Universitaire Bibliotheek Leiden te raadplegen).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.