Prospectus

nl en

Oefenonderzoek

Course
2023-2024

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

In deze cursus zal de student(e) in groepsverband een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een docent. Iedere student(e) schrijft zich in voor een bepaald thema (= het onderwerp van het Oefenonderzoek). De beschikbare thema’s worden uitgebreid beschreven op Brightspace.

Het succesvol afronden van dit vak is een instapvoorwaarde voor toelating tot een Bachelor-project in het derde jaar.

Leerdoelen

 1. Kennismaken met en zelf doorlopen van de vijf fases in het onderzoeksproces:
  1) het formuleren van een probleemstelling en daarbij behorende hypothesen;
  2) het uitwerken van een onderzoeksopzet;
  3) het verzamelen van data;
  4) verwerking en analyse van gegevens;
  5) rapportage en presentatie.

 2. Voor de eerste fase van het onderzoeksproces (het formuleren van een probleemstelling en daarbij behorende hypothesen) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:
  a) gericht zoeken naar relevante literatuur tbv het opstellen van een probleemstelling (of het verklaren van bevindingen);
  b) het formuleren van een onderzoeksvraag;
  c) het formuleren en onderbouwen van een hypothese op basis van de gevonden wetenschappelijke literatuur.

 3. Tijdens de tweede fase van het onderzoeksproces (het uitwerken van een onderzoeksopzet) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:
  a) kritisch nadenken over/reflecteren op mogelijke onderzoeksdesigns;
  b) een onderzoeksopzet uitwerken behorende bij de zelf opgestelde vraagstellingen en hypotheses in fase 1 van het onderzoeksproces;
  c) kennismaking met ethische kwesties rondom het uitvoeren van een onderzoek.

 4. Tijdens de derde fase van het onderzoeksproces (het verzamelen van data) kan als leerdoel geformuleerd worden: oefening in de praktische werkzaamheden rondom het uitvoeren van onderzoek (dwz: dataverzameling).

 5. Tijdens de vierde fase van het onderzoeksproces (verwerking en analyse van gegevens) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:
  a) oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1, Onderzoekspracticum 2 en Cursus Praktische Data-analyse met SPSS uitgaande van een (ortho)pedagogische of onderwijskundige vraagstelling;
  b) kritische reflectie omtrent de betekenis van de resultaten zoals gevonden tijdens de data-analyse.

 6. Tijdens de vijfde fase van het onderzoeksproces (rapportage en presentatie) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:
  a) leren een onderzoek te rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk paper;
  b) oefening in algemene schrijfvaardigheden;
  c) oefening in wetenschappelijk schrijven;
  d) het toepassen van APA richtlijnen tijdens het schrijven van een verslag;
  e) leren een onderzoek te rapporteren in de vorm van een mondelinge presentatie;
  f) oefening in presentatievaardigheden.

 7. Samenwerken in een taakgerichte groep. Hierbij zijn de volgende specifieke leerdoelen relevant:
  a) leren om samen te werken om een gezamenlijk einddoel (verslag en presentatie) te bereiken;
  b) feedback geven op elkaars werk.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek start met een centrale openingsbijeenkomst in de vorm van een hoorcollege. Hierna zijn er 14 verplichte werkgroepbijeenkomsten, verspreid over het gehele studiejaar (met gemiddeld twee bijeenkomsten per maand). In deze periode zal de student(e) tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarbuiten, in groepsverband werken aan een onderzoek. Aan het eind van het studiejaar zal het vak worden afgesloten met een symposium waarin alle onderzoeksthema’s gepresenteerd worden (verplichte aanwezigheid).

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Iedere student krijgt een individueel cijfer voor de twee eindproducten apart (paper en mondelinge presentatie) en zijn/haar participatie tijdens het onderzoeksproces (binnen en buiten de werkgroepen).

Hierbij telt het cijfer voor het eindpaper voor 60% mee bij de berekening van het eindcijfer. De presentatie en participatie tellen elk voor 20% mee. Verder is het noodzakelijk om voor elk van deze drie onderdelen een voldoende te hebben behaald.

Een volgende voorwaarde om te kunnen slagen voor dit vak is het voldoen aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor alle werkgroep-bijeenkomsten van het oefenonderzoek. Iedere student mag maximaal één werkgroep bijeenkomst missen. Bij het afsluitende symposium moeten alle studenten aanwezig zijn.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Bij elk thema dient de student(e) een aantal artikelen te lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

 • Jungslager, Francisca en Wilma Maljaars, (2016) Kritisch denken en schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho. (Dit boek is in het eerste jaar ook gebruikt in het vak Practicum wetenschappelijk schrijven).

 • American Psychological Association. (2020). Publication manual of the american psychological association (7th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor voor de werkgroepen via Mystudymap. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator: Dr. D. Smeets