Prospectus

nl en

Methoden van kwalitatief onderzoek

Course
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Besproken wordt wat kwalitatief onderzoek precies is en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.

Studenten maken kennis met de diverse methoden van dataverzameling, zoals participerende observatie en interviewen. Hierbij wordt ook besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken deze met name geschikt zijn. Tevens komen de verschillende analysetechnieken die binnen het kwalitatief onderzoek gebruikt worden aan bod.

Leerdoelen

Studenten maken in deze cursus kennis met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Na afloop van het vak Methoden van Kwalitatief Onderzoek kennen studenten het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Studenten zijn na afloop vaardig in het kiezen van de juiste kwalitatieve onderzoeksstrategie bij een specifieke pedagogische onderzoeksvraag.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges.

Toetsing

De tentaminering bestaat uit één schriftelijk tentamen dat tijdens één dagdeel wordt gemaakt. Het tentamen begint met 30 MC-vragen en wordt afgesloten met een uitgebreide open vraag. De MC-vragen en open vragen worden elk met een eigen cijfer beoordeeld. Zowel voor de MC-vragen als voor de open vragen moet ten minste een 5,5 worden behaald om te kunnen slagen voor het volledige tentamen. Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van het resultaat voor de MC-vragen (70% van het eindcijfer) en het resultaat voor de open vragen (30% van het eindcijfer).

Alle studenten die zich hebben ingeschreven voor het tentamen maken de MC-vragen. Om de open vragen te mogen maken geldt als voorwaarde dat ten minste een 4,5 voor de MC-vragen is behaald. De MC-vragen worden direct nadat ze zijn gemaakt nagekeken. De student blijft zitten in de tentamenzaal totdat hij/zij het behaalde resultaat ontvangt. Is dit een 4,5 of hoger dan kan hij/zij aan de open vragen beginnen. Is dit lager dan een 4,5 dan mag de student de open vragen niet maken en verlaat de tentamenzaal.

Let op! Een 4,5 voor de MC-vragen is niet voldoende om het vak te kunnen halen, daar is immers ten minste een 5,5 voor nodig. Een 4,5 is de voorwaarde voor deelname aan de open vragen. Deze marge is ingebouwd om te voorkomen dat studenten, die na een eventuele later noodzakelijke aanpassing van de sleutel toch een 5,5 blijken te hebben voor de MC-vragen, de open vragen ten onrechte niet hebben gemaakt.

Tot slot: een voldoende resultaat voor hetzij de MC vragen óf de open vragen kan NIET worden meegenomen naar een volgende tentamengelegenheid in hetzelfde, of een volgend academisch jaar maar is alleen geldig voor de tentamengelegenheid waarin het behaald is.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bryman, A. (2021). Social Research Methods (6th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Overige literatuur wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

De coördinatoren van deze cursus zijn dr. A. van der Voort. Zij is bij voorkeur bereikbaar via e-mail en E.M. Tessensohn MSc.