Prospectus

nl en

Introduction to administrative law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Voor de criminologiestudenten die dit vak volgen maakt dit vak deel uit van de 'Recht, beleid en Organisatie'-leerlijn van de opleiding.

Beschrijving

Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht doorgaans aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en private rechtspersonen anderzijds. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat met toepassing van het bestuursrecht te maken. Burgers vragen vergunningen aan om te mogen bouwen of om een evenement te mogen organiseren, worden als ze te hard rijden gestraft door middel van een bestuurlijke boete, of willen in aanmerking komen voor een uitkering. Ook bijna elk bedrijf heeft voor zijn activiteiten wel één of meer vergunningen van de overheid nodig en kan een beroep doen op overheidssubsidies. Rechters moeten de hiervoor relevante regels toepassen in de vele bestuursrechtelijke geschillen die aan hen worden voorgelegd en beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen bij de overheid zijn dagelijks bezig met het opstellen van deze regels en de bijstelling daarvan.
Het bestuursrecht houdt zich bezig met vragen als: Hoe komen bestuursorganen aan de bevoegdheid om eenzijdig besluiten te nemen die burgers binden? Wat kunnen burgers doen wanneer de overheid eenzijdig hun rechtspositie bepaalt en zij het daarmee niet eens zijn? Kan elke burger daartegen in het geweer komen of is de toegang tot de bestuursrechter beperkt?

In dit vak is het vertrekpunt steeds het algemene deel van het bestuursrecht, dat sinds 1994 vorm heeft gekregen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en dat sindsdien voortdurend is uitgebouwd. Daarnaast is er natuurlijk oog voor het bestuursrecht dat is neergelegd in bijzondere wettelijke regelingen. In dit vak verwerft u grondig inzicht in de kernbegrippen uit de Awb: ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’, die elk in aparte weken aan de orde komen. Ook de hoofdlijnen van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan voorprocedures (i.h.b. de bezwaarprocedure) en de rechterlijke procedure.

In dit vak worden verder enkele professionele vaardigheden ontwikkeld, zoals het gebruik van wetboeken en jurisprudentiebundels, en het opzoeken van regelgeving en jurisprudentie via diverse databanken — in aansluiting op de training van deze vaardigheden in de Leiden Law Practices. Na het succesvol afronden van dit vak bent u in staat om de aard van bestuursrechtelijke problemen te signaleren en op te lossen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak beoogt u een inleiding te geven in het bestuursrecht, met name door u in staat te stellen om a. de kernbegrippen van het bestuursrecht te definiëren en toe te passen, b. de geschreven en ongeschreven normen van het bestuurshandelen te benoemen en c. de begrippen van het bestuursprocesrecht (incl. voorprocedures) te definiëren en toe te passen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kunt u het onderscheid tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht benoemen;

 • kunt u de kernbegrippen van het bestuursrecht, zijnde het bestuursorgaanbegrip, het besluitbegrip en het belanghebbendebegrip definiëren en op een eenvoudige bestuursrechtelijke casus toepassen;

 • kunt u uitleggen hoe bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen en worden overgedragen, en kunt u herkennen of dit is gebeurd door middel van attributie, delegatie of mandaat;

 • kunt u uitleggen welke beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus;

 • kunt u beoordelen hoeveel beslissingsruimte een bestuursorgaan heeft en wat de intensiteit van de toetsing door de bestuursrechter in dat geval is in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus;

 • kunt u benoemen hoe het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in de Algemene wet bestuursrecht is vormgegeven en in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus beoordelen welke rechtsmiddelen openstaan voor burgers tegen verschillende typen overheidshandelingen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Kennisclips en quizzen

Per week zullen er één of meerdere kennisclips op Brightspace worden geplaatst over de stof van die week. Aansluitend moeten enkele quizvragen over de kennisclips worden gemaakt in Brightspace.

Actualiteitencolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de informatie uit de kennisclips, alsmede de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de informatie uit de kennisclips, alsmede de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover.

Q&A-sessie

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen, het betreft een mogelijkheid om vragen voor te leggen aan een docent.

Tentamen: Q&A-sessie

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen, het betreft een mogelijkheid om kort voor het tentamen nog vragen voor te leggen aan een docent.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit 3 open casusvragen, een ‘juridisch-adviesvraag’ en een betoogvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de casusvragen mee voor 45%, de ‘juridisch-adviesvraag’ voor 40% en de betoogvraag voor 15%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • T. Barkhuysen, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer, 2022 (negende druk);

 • D. Bunschoten & H. Peters (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2019, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2019 (zesde druk);

 • Een actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2023-2024 of Sdu Wettenbundel 2023-2024.

 • Nog nader op Brightspace aan te geven literatuur en/of jurisprudentie.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen