Prospectus

nl en

Eindwerk: Conference Project

Course
2022-2023

Toegangseisen

Recht op begeleiding van het Conference Project alleen na het behalen van:

 • Alle BA1 vakken (Propedeuse)

 • Ten minste twee BA2-seminars

 • BA2 Kanji IIa

 • BA2 Teksten IIa

 • BA2 Productie IIB

 • BA2 studieverblijf Japan of BA2 Productie IIC

Beschrijving en leerdoelen

Dit onderdeel sluit de bachelor af. De leerdoelen zijn vergelijkbaar met die van het Eindwerkstuk Japanstudies, waarbij het belangrijkste verschil is dat praktische en organisatorische vaardigheden er bij in verwerkt zijn.

Zoals in het geval van het eindwerkstuk, moet het Conference Project passen binnen een discipline uit één van de twee clusters, Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI). Het onderwerp is qua insteek meer toegepast dan het klassieke eindwerkstuk, maar de werkwijze en leerdoelen zijn grotendeels hetzelfde:

 • Vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen.

 • Een probleemstelling en deelvragen formuleren.

 • Relevante bronnen (inclusief Japanstalig materiaal) selecteren, analyseren, en in een bredere context plaatsen.

 • Een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • Organisatorische vaardigheden ontwikkelen.

ECTS

Het Conference Project levert 10 EC op en een Afstudeerseminar is een verplicht onderdeel van de begeleiding daarvan, en levert 5 EC op. Voor het Afstudeerseminar is een aparte beschrijving in deze studiegids opgenomen.

Begeleiding Conference Project

Het Conference Project is het vervolg op een BA3-seminarcollege in het eerste semester en ligt in het verlengde van de cluster-indeling. Studenten krijgen een begeleider toegewezen door de opleiding en de examencommissie op basis van eerder afgeronde seminars en lectures, motivatie en interesses van de student. De uiteindelijke toewijzing blijft daarbij afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Studenten worden op basis van de toegewezen begeleider ingedeeld in een thematisch ingestoken Afstudeerseminar (Graduation seminar), waarin begeleiding van het schrijven van een Conference Project gecombineerd wordt met analyse van ter zake doend Japanstalig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op het Conference Project.

Het onderwerp van het Conference Project moet passen binnen het thema van het Afstudeerseminar dat is gekozen door de begeleider en wordt in overleg met de begeleider gedefinieerd. Er kan hierop alleen een uitzondering gemaakt worden wanneer een student een goed beargumenteerd en duidelijk alternatief onderwerp aandraagt dat voldoende past bij de expertise van de begeleider. Een voorstel hiertoe zal door de opleidingsvoorzitter in samenspraak met de examencommissie in behandeling worden genomen.

Omvang en toetsing

De beoordeling van het Conference Project bestaat uit: een inhoudelijk conferentieplan, inclusief financieringsvoorstel, van circa 4000-5000 woorden.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Inlevertermijn

DEADLINES:
Inleveren eerste versie van de scriptie: 24 april 2023.
Inleveren definitieve versie scriptie: 1 juni 2023.

● Alle Conference Projecten die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus 2023) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2023 ingeleverd zijn. Zoals het ook het geval is bij het BA-eindwerkstuk, werkt de opleiding met een twee-deadlines beleid: de eerste deadline voor het inleveren valt op 24 april 2023. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2023.

Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de eerste deadline een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen eerste versie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

● Je levert de definitieve versie van het Conference Project per e-mail in bij je begeleider. Daarbij zet je het e-mailadres BAthesis in cc. Indien de begeleider om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider. De definitieve deadline is 1 juni 2023 23.59 uur.

● Alle definitieve versies die uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juni inleveren voordat het cijfer van het Conference Project is ingevoerd.

● Conference Projecten die na 1 juni worden ingeleverd, worden pas beoordeeld in het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar.

Herkansing

● Studenten die het Conference Project niet hebben afgerond maar daartoe wel een serieuze poging hebben gedaan, kunnen hun Conference Project in het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar inleveren. Ook hier geldt een twee-deadlines beleid. De eerste deadline voor het inleveren valt op 21 oktober 2023. Studenten die op of vóór deze datum een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider hebben recht op feedback, en zullen deze studenten hun Conference Project inclusief commentaar binnen drie weken – na 21 oktober 2023 – retour ontvangen van de begeleider. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 11 december 2023. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

● Studenten die op 11 december 2023 hun Conference Project niet hebben ingeleverd of hiervoor een onvoldoende krijgen, moeten een nieuw Conference Project schrijven, in principe over een ander onderwerp en met een andere begeleider. Om een begeleider toegewezen te krijgen, dienen studenten die hun Conference Project niet hebben ingeleverd uiterlijk 31 december contact op te nemen met de examencommissie. Dit geldt ook voor studenten die een (studie)pauze hebben ingelast of zich voor onbepaalde tijd hadden uitgeschreven voor de bacheloropleiding Japanstudies en met het schrijven van het Conference Project willen beginnen.

Studenten die hun Conference Project wel hebben ingeleverd op 11 december 2023, maar een onvoldoende hebben ontvangen, dienen contact op te nemen met de examencommissie zodra zij de uitslag hebben ontvangen. Begeleiding bij het Conference Project vindt uitsluitend plaats binnen het Afstudeerseminar in het tweede semester. Het onderwerp van het Conference Project moet daarbij binnen het thema van dat seminar en de expertise van de docent vallen. Deelname aan de inhoudelijke component van het Afstudeerseminar is een vereiste.

Opmerkingen

Geen.