Prospectus

nl en

Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 2

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus vormt de tweede helft van de cursus “Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid”. Deze cursus is toegankelijk voor studenten die in het eerste blok “Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1” hebben gevolgd.
Heeft u eindexamen Latijn gedaan, dan is Latijn voor iedereen: hoogtepunten uit de Latijnse literatuur wellicht interessant.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leert de student de beginselen van het (klassiek) Latijn. Dat doen we echter niet aan de hand van een traditionele lesmethode, waarbij de grammatica van het Latijn centraal staat, maar met behulp van de vernieuwende lesmethode Lingua Latina per se illustrata van Hans Ørberg. Zoals de titel aangeeft, verduidelijken de Latijnse teksten in deze methode hun eigen betekenis en grammaticale principes, o.a. door slim gebruik te maken van illustraties, synoniemen/antoniemen en omschrijvingen. We beginnen elementair (Roma in Italia est) en stapje voor stapje worden we ingevoerd in de Latijnse taal, zoals dat in lesmethodes voor moderne vreemde talen ook gebruikelijk is. Het is onmogelijk om een taal te leren zonder aandacht voor vocabulaire en grammatica, maar het accent tijdens de colleges ligt op het lezen, luisteren en (in beperkte mate) spreken van het Latijn.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikt de student over:

 • kennis van de elementaire grammatica van het klassiek Latijn;

 • vaardigheid om eenvoudige Latijnse teksten met begrip te lezen en vragen over zowel de talige vorm als de inhoud te beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Het blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege het blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%) met een sterk formatief karakter.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, maakt de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok. De tussentoets kan niet worden herkanst: wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren. Indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets: het cijfer voor de herkansing is tevens het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • H.H. Ørberg (2003) Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana.

 • H.H. Ørberg (2005) Lingua Latina per se illustrata. Exercitia Latina I.
  Aanbevolen:

 • Een woordenboek Latijn-Nederlands, bijv. H. Pinkster (ed.) (1998 of later) Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam.
  Overige teksten, opdrachten etc. worden door de de docent verstrekt, hetzij fysiek tijdens college, hetzij digitaal via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

niet van toepassing