Prospectus

nl en

Business Analytics (Leiden)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vakgebied “business analytics” speelt een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven. Met behulp van grote hoeveelheden informatie ("big data") proberen bedrijven tot weloverwogen beslissingen en inzichten te komen. Het analyseren van gegevens kan bedrijven talloze voordelen bieden, bijvoorbeeld het vergroten van de winst, of het beter afstemmen van het beleid op de behoeften van de klant. Dit gebeurt niet alleen in de wereld van de marketing (“marketing analytics”), maar ook in het financiële domein (“financial analytics”) en in tal van andere domeinen (bijvoorbeeld ook “legal analytics” of “sports analytics”). Diverse aansprekende voorbeelden zullen tijdens deze cursus de revue passeren.

Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast theorie zal veel aandacht uitgaan naar praktijksituaties waarbij je kennismaakt met diverse vraagstukken waar bedrijven mee geconfronteerd worden en met typische datasets die bedrijven in handen hebben. Je gaat ook daadwerkelijk aan de slag en gebruikt eenvoudige tools om relevante vragen op een inzichtelijke manier te beantwoorden. Tijdens de werkgroepen gaan we onder andere in op datavisualisatie en enkele andere analysetechnieken waar tekstanalyse een aansprekend voorbeeld van is.

Voorkennis van methoden en technieken is absoluut niet vereist. Het vak is een inleiding op het gebied business analytics. De nadruk ligt meer op de bewustwording van de relevantie van business analytics; daarnaast ga je tijdens dit vak zelf aan de slag waarbij je de geleerde technieken toepast op een aantal relevante bedrijfswetenschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.

 • De student kan uitleggen wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van business analytics.

 • De student kan gegevens samenvatten en visualiseren met daarvoor geschikte tools.

 • De student kan de juiste methode selecteren en toepassen voor analytics-vraagstukken op gebieden als sales, finance en marketing.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekendgemaakt in de syllabus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekendgemaakt in de syllabus.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Het eindcijfer van dit vak bestaat uit de volgende twee verplichte onderdelen:

 • Tentamen (60%)

 • Opdrachten in groepsverband (40%)

Vanwege de groepsopdrachten is instroom na de eerste week niet meer mogelijk.

Compensatie van de twee deelcijfers is mogelijk mits voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald.
Het tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden. Het cijfer van de opdrachten telt bij de herkansing, maar komt daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Inleverprocedures
Details over de opdrachten worden in de syllabus van dit vak bekendgemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus), en alles wat behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • Informatie over het aan te schaffen boek is op de Brightspace-pagina van dit vak te vinden.

 • Software: toegang(scode) wordt aan het begin van de cursus verstrekt

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: dr. P.W. van der Zwan;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon: 071 – 527 8560;

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen