Prospectus

nl en

External Research Project

Course
2022-2023

Bepalingen

Recht op begeleiding van External Reserach Project alleen na het behalen van:
1. Alle BA1 vakken (Propedeuse)
2. Ten minste twee BA2-seminars
3. BA2 Kanji IIa
4. BA2 Teksten IIa
5. BA2 Productie IIB
6. BA2 studieverblijf Japan of BA2 Productie IIC

Beschrijving en leerdoelen

Dit onderdeel sluit de bachelor af. De leerdoelen zijn vergelijkbaar met die van het Eindwerkstuk Japanstudies, waarbij het belangrijkste verschil is dat de toepassing van kennis en waardigheden buiten de universiteit plaatsvindt, bij een instantie waar de student stage loopt.
Echter, zoals in het geval van het eindwerkstuk, moet het onderzoeksproject passen binnen een discipline uit één van de twee clusters, Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI). Het onderwerp is qua insteek meer toegepast dan het klassieke eindwerkstuk, maar de werkwijze en leerdoelen zijn hetzelfde:

 • Vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen.

 • Een probleemstelling en deelvragen formuleren die past binnen het kader van de stage en wordt in overleg met de stage begeleider gedefinieerd.

 • Relevante bronnen (inclusief Japanstalig materiaal) selecteren, analyseren, en in een historische context plaatsen.

 • Een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • Aanwijzingen van de stage docent verwerken.

ECTS

Het External Research Project levert 25 EC op (700 werkuren in totaal; 140 werkuren voor het onderzoeksproject, 560 werkuren voor de stage). In plaats van het Afstudeerseminar, volgt de student Bussiness Japanese II voor 5 EC. Het External Voor Bussiness Japanese II is een aparte beschrijving opgenomen in de studiegids.

Begeleiding External Research Project

Het onderzoeksproject hangt samen met een stage die de student op eigen initiatief voorbereidt en ter goedkeuring bij de Examencommissie dient voor te leggen. Het onderzoek is het vervolg op een BA3-seminar in het eerste semester.

De student gaat zelfstandig aan het werk onder begeleiding van de stagedocent en mogelijk ook de stagebegeleider binnen de organisatie waar men stage loopt. Het afstudeerseminar vormt GEEN onderdeel van de begeleiding daarvan.

Omvang en toetsing

De beoordeling van het External Research Project bestaat uit: 1) de beoordeling van het functioneren tijdens de stage; 2) het stage verslag van circa 1000-1500 woorden; en 3) het onderzoeksproject van 4000-5000 woorden, inclusief noten en bibliografie.

Om voor deze cursus te slagen, moet de student voldoende halen voor alle drie onderdelen. Het eindcijfer is opgebouwd van de cijfer voor de stage (60%, uitgerekend op basis van element 1 en 2) en het onderzoeksproject (40%). Bij de beoordeling van het onderzoeksproject wordt dezelfde formulier/criteria gebruik als bij de beoordeling van de klassieke scriptie.

Herkansing

Herkansing van het stage element is ALLEEN mogelijk door middel van het lopen van een nieuwe stage. Het onderzoeksproject kan worden herkanst door een nieuwe versie in te leveren niet later dan één maanden na het ontvangen van het resultaat.

Voertaal

Nederlands/Engels

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Stappenplan

 1. Studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van dit traject moeten dit kenbaar maken aan het eind van hun tweede jaar, gelijktijdig met de motivatie voor indeling in het BA3 cluster seminar (deadline: 30 juni in het collegejaar voorafgaand aan het volgen van het External Research Project).

 2. Een zoektocht naar de geschikte stage vindt plaats op eigen initiatief. Career service (het stagecoördinaat) kan hier een adviserende rol spelen, en helpen met het opstellen van een stagevoorstel. Meer informatie hierover, inclusief een template van het stageplan is te vinden op de pagina van Career Service (deadline: oktober, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt).

 3. Bij het opstellen van het stagevoorstel dient de student ook contact op te nemen met de stagedocent om een geschikt onderzoeksproject op te stellen dat binnen de stage past (deadline: oktober, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt).

 4. Het stagevoorstel dient ter goedkeuring voorgelegd te worden bij de Examencommissie (deadline: november, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt)

 5. De eindpaper van het clusterseminar dient enig verband te hebben met de stage en het onderzoeksproject.

 6. In het kader van het vak Practising Japanese Studies, dient de student een 1000 woorden tellend stuk schrijven waarin men reflecteert op de manier waarop de (intussen) door de Examencommissie goedgekeurde stage aansluit bij de studieloopbaan die de student binnen Japanstudies tot nu toe heeft doorlopen. Dit telt als één van de opdrachten.

 7. Gedurende de stage dient de student één keer per maand contact te houden met de stagedocent om de voortgang van het onderzoeksproject te monitoren.

 8. De student zorgt ervoor dat de stagebegeleider binnen de organisatie een evaluatie opstuurt naar de Career service en naar de stagedocent (deadline: minimaal 1 week voor het einde stage, maximaal 2 weken na het einde stage).

 9. Het stageverslag en het onderzoeksproject worden ingediend bij de stagedocent. (deadline: niet later dan 3 weken na het einde van de stage).

Opmerkingen

Let op! Momenteel wordt er door de opleiding gekeken Bussiness Japanese II doorgang kan vinden gaat of dat de studenten door de opleiding een alternatieve manier wordt aangeboden om deze laatste 5 EC af te ronden.