Prospectus

nl en

Chapels and chapel decorations in Italy, 1300-1600

Course
2022-2023

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse

Beschrijving

Schilderkunst, beeldhouwkunst, decoratieve kunsten en architectuur worden veelal afzonderlijk bestudeerd. In deze cursus kijken we naar de betrekkingen tussen de verschillende kunstvormen in Italië, over de periode van 1300-1600, waarbij we de aandacht richten op verschillende kapellen uit dat tijdvak. Als uitgangspunt dienen twee 15de-eeuwse kapellen, te weten de Brancacci-kapel in de Santa Maria del Carmine en de kapel van de Kardinaal van Portugal in de San Miniato al Monte, beide in Florence. In beide kapellen zijn diverse kunstenaars actief geweest, maar terwijl de eerste kapel goed gedocumenteerd is, ontbreken voor de tweede alle documenten. Beide kapellen nemen tegenwoordig een uitzonderlijke, maar onderling zeer verschillende plek in binnen de kerk waar zij zich bevinden. Juist doordat beide kapellen zo verschillend zijn, biedt de vergelijking van beide een invalshoek op vragen over status, stijl, patronage, techniek en functie. De cursus begint met zes inleidende colleges waarin wordt ingegaan op de karakteristieken van de Italiaanse kunst tussen 1300 en 1600, met bijzondere aandacht. Na deze colleges kies je een onderwerp en schrijf je een onderzoeksplan dat gedurende het tweede deel van de cursus wordt uitgewerkt tot een werkstuk van 3000 woorden. Over dit onderwerp houd je een referaat van max. 10 minuten.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in het fenomeen kapellen en kapeldecoratie in Italië tussen 1300-1600

 • Studenten verwerven inzicht in de relatie tussen kapellen, kapeldecoratie en architectuur in Italië tussen 1300-1600

 • Studenten verwerven inzicht in de verschillende functies van religieuze kunst in de Italiaanse kunst van 1300-1600

 • Studenten leren relevante literatuur te traceren en te selecteren

 • Studenten leren reflecteren op meningsverschillen over het gekozen onderwerp

 • Studenten leren positie te kiezen in het kunsthistorisch debat over het gekozen onderwerp

 • Studenten leren een helder geformuleerd en beargumenteerd paper te schrijven van circa 3000 woorden (exclusief noten en literatuurlijst), met een goed voorbereide conclusie

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 10 minuten te presenteren, ondersteund met een PowerPointpresentatie

 • Studenten leren feedback te geven op het werk van anderen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Literatuurlijst en onderzoeksvraag

 • Mondeling referaat

 • Paper

Studenten mogen maximaal tweemaal en met geldige reden afwezig zijn bij de bijeenkomsten.

Weging

 • Literatuurlijst en onderzoeksvraag: 10%

 • Mondeling referaat: 20%

 • Paper: 70%

Het eindresultaat bestaat uit het gemiddelde van literatuurlijst, referaat en paper. Het gewogen gemiddelde moet minimaal 6.0 zijn.

Herkansing

Paper (70%) en/of alternatieve opdracht (30%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.