Prospectus

nl en

Learning behind Bars

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelorstudent aan de Universiteit Leiden
Voor het deelnemen aan het vak wordt de student geselecteerd aan de hand van een motivatiebrief en toelatingsgesprek.

Beschrijving

Transformatief Leren achter Tralies is een vak waarin studenten en gedetineerden samenwerken aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante sociale thema’s. Het onderwijs vindt plaats op een unieke locatie: binnen de muren van de gevangenis.

Het onderwijsprogramma heeft als uitgangspunt dat studenten en gedetineerden van elkaars kennis kunnen profiteren. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigheden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen zij inzicht in de belevingswereld van daders, en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.

Het vak, en daarmee de faculteit en de Universiteit, kan op deze manier niet alleen een waardevolle bijdrage leveren aan kennisbehoefte van gedetineerde personen, bijvoorbeeld over het strafrechtsysteem, maar ook levert het interessante resultaten op voor overheidsinstanties.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het opleiden van studenten tot goede juristen en criminologen. Een goede jurist of criminoloog is in staat om opgedane kennis in de praktische context toe te passen. Om dit te kunnen, is naast het informatief leren - het toevoegen van kennis -, ook het transformatief leren - vanuit verschillende perspectieven leren kijken - een waardevolle competentie. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigeden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de belevingswereld van daders en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.

In het vak hebben we de volgende leerdoelen:

 • Het ontwikkelen van analytische vaardigheden met betrekking tot verschillende relevante criminologische en strafrechtelijke onderwerpen dmv van transformatief leren.

 • Kritisch reflecteren op criminologische en/of strafrechtelijke kennis zoals opgedaan in de studie, door middel van ‘perspective taking’.

 • Het ontwikkelen van openheid naar de samenleving, affiniteit met andere culturen, het vertrouwd raken met mensen uit kwetsbare sociale groepen en mensen met verschillende achtergronden.

 • Juridische informatie toegankelijk maken voor justitiabelen dmv ontwerp van infographics (legal design).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • sociale vaardigheden zoals samenwerken met personen van een compleet andere achtergrond;

 • reflectieve vaardigheden;

 • omzetten van academische inzichten naar de praktijk.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Joni Reef, Jennifer Doekhie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuur

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Project

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Joni Reef, Jennifer Doekhie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Informatie verzamelen project en presentatie

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijke opdracht (30% van het eindcijfer)

 • Groepsproject & Participatie (30% van het eindcijfer)

 • Eindverlsag (40% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Wordt gecommuniceerd tijdens het vak

Aanmelden

Studenten kunnen zich tot en met dinsdag 6 december 17.00 aanmelden voor het keuzevak Leren Achter Tralies. Na een selectieprocedure zullen max 15 studenten toegelaten worden tot het vak.
Omdat het vak een multidisciplinaire insteek heeft, worden studenten van alle studierichtingen/faculteiten van de Universiteit Leiden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Voor een sollicitatie dient men in te sturen:
1. een curriculum vitae met recente foto;
2. een reflectiebrief van maximaal één A4: beschrijf hierin je eigen leven door de ogen van een gedetineerd persoon
3. een cijferlijst.
De sollicitatie dient uiterlijk op dinsdag 6 december 2022 om 17:00 uur binnen te zijn en mag verzonden worden naar: j.v.o.r.doekhie@law.leidenuniv.nl.
Maximaal 25 studenten worden op basis van CV, reflectiebrief en cijferlijst uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst & 10-minutengesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden in week 50/51.
Op basis van deze gesprekken worden 15 studenten geselecteerd voor deelname aan het vak. Over de uitslag van deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
Let op: het betreft een intensief en tijdrovend vak met verplichte bijeenkomsten die plaatsvinden in een penitentiaire inrichting.

Contact

 • Vakcoördinatoren: Joni Reef en Jennifer Doekhie

 • Bereikbaarheid: zie ‘Instituut/afdeling’

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: +31 71 527 7871

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Vanwege de beperkte capaciteit van de gevangenissen is er in dit vak plaats voor 15studenten.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.