Prospectus

nl en

Practicum: Private Practice

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Voor dit vak geldt het dringende advies om ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht met goed gevolg afgerond te hebben.

Beschrijving

Deze Practicumvariant is bedoeld voor degenendie interesse hebben in de togapraktijk. . Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht (in totaal vijf) en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. De opdrachten hebben betrekking op voor de togapraktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Daarnaast worden plenaire bijeenkomsten georganiseerd waarin gastdocenten (praktijkjuristen werkzaam in de rechterlijke macht of de advocatuur, zoals bijvoorbeeld ervaren rechters, een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of de oud-deken van de Orde van Advocaten) bepaalde aan de togapraktijk gerelateerde onderwerpen zullen behandelen. Bij het Togapracticum zijn de opdrachten zeer verschillend, zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken naar relevante bronnen en schrijven onder tijdsdruk).

Het aantal plaatsen voor het Togapracticum is gelimiteerd.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is het aanleren van noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden voor de (toga)praktijk. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. U wordt geoefend in het:

 • onderkennen en verwoorden van (juridische) problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en prioriteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op (rechts)vragen die zich in de (toga)praktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • schrijven van een voorstel voor rechtswetenschappelijk onderzoek en het op heldere, compacte en gestructureerde wijze presenteren hiervan.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen c.q. te reflecteren op juridische problemen met gebruikmaking van de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht. U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in een logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in een logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat om zelfstandig een voorstel te schrijven voor rechtswetenschappelijk onderzoek dat zowel vernieuwend als praktisch uitvoerbaar is; u kunt onderzoeksvoorstellen van anderen beoordelen.

 • Ten slotte oefent u middels het presenteren van uw onderzoeksvoorstel en de mondelinge feedback van uw medestudenten hierop uw spreekvaardigheden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk Recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk deel uitmaken van de taken.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht

Andere onderwijsvorm(en)
Plenaire bijeenkomsten voor alle Togapracticanten, in de vorm van lezingen door praktijkjuristen. Aanwezigheid tijdens deze plenaire bijeenkomsten is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van vijf schriftelijke opdrachten (deeltoetsen), die ieder voor 20% meetellen voor het eindcijfer. Onvoldoende deelcijfers kunnen niet herkanst worden, maar wel gecompenseerd worden met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

Daarnaast is er een afsluitende praktische oefening, die bestaat uit het schrijven en het kort presenteren van een onderzoeksvoorstel. Deze praktische oefening telt niet als cijfer mee, maar hieraan moet wel met goed gevolg zijn deelgenomen voor het eindcijfer van de vijf schriftelijke opdrachten.

Inleverprocedures

 • Wekelijks aan het begin van de bijeenkomst via Brightspace en fysiek.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek: Geen.

Reader:

 • Onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardighedensyllabus Master Civiel recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht en op de Brightspace-omgeving Practicum Togapraktijk).

 • Leidraad Practicum & Practicum Togapraktijk Master Civiel Recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Practicum Togapraktijk).

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.