Prospectus

nl en

Transnational Civil Law

Course
2022-2023

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het vak draait om de verstrengeling van het Nederlandse vermogensrecht met – vooral – het recht van de Europese Unie. Het brengt de verstrengeling tussen deze rechtsgebieden in kaart in de context van het leerstuk ‘samenloop’.

Het leerstuk ‘samenloop’ gaat over de situatie waarin een vordering, verweer of bevoegdheid kan worden gebaseerd op verschillende grondslagen, bijvoorbeeld enerzijds een regel uit een Nederlandse wet en anderzijds een verdrag, een richtlijn of verordening van de Europese Unie. De vraag is of het een eiser of verweerder in een geding vrij staat een grondslag te kiezen (in welk geval die regels ‘samenlopen’) of dat hij aangewezen is op een bepaalde grondslag (en ‘samenloop’ is uitgesloten).

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen. Het doet dat aan de hand van het samenloopleerstuk in Europese context, door kritisch te reflecteren op rechtspraak en literatuur.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U bent doordrongen geraakt van de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en van de vele aspecten die deze verwevenheid rijk is. Daardoor bent u niet alleen bedacht op de toepasselijkheid en relevantie van trans- en internationale regelstelsels bij het oplossen van casusposities, maar bent u bovendien in staat het gewicht van de nationale en Europeesrechtelijke oplossingen te waarderen en relativeren, en wordt u nader vertrouwd met het overdenken en benutten van nationale en niet-nationale argumenten, overwegingen en aanknopingspunten.

 • Voorts bent u in staat om de uitwerking van Transnationale invloeden op de leerstukken die in dit vak aan de orde komen te beschrijven en te beoordelen, en hierop kritisch te reflecteren aan de hand van rechtspraak en literatuur.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het analyseren van rechterlijke uitspraken en literatuur aan de hand van op Brightspace geplaatst vragen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen (eindtoets).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wetgeving, literatuur en jurisprudentie alsmede hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Het verplicht studiemateriaal wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.