Prospectus

nl en

Notarial Legislation

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Notarieel recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het hoofddoel van het vak is (i) het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de eisen die de Wet op het notarisambt stelt aan de notaris en de door hem te verlijden akten en (ii) het verkrijgen van kennis van en inzicht in de eisen die voortvloeien uit (tucht)rechtspraak. Hierbij leert de student ook ethische vragen op het gebied van de notariële ambtsuitoefening te herkennen en aan te pakken.
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende notariële deelgebieden.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving te analyseren.

 • U bent in staat om aan de hand van de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving een juridische belangenafweging te maken en toe te passen op een casus.

 • U kunt een analyse maken van de maatschappelijke en ethische context waarin het recht met betrekking tot de notariële ambtsuitoefening zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: dr.mr. P.C. van Es en mr. H.J. Weijers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: dr.mr. P.C. van Es en mr. H.J. Weijers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige voorbereiding van de werkgroepcasus zoals voorgeschreven in de syllabus.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke tentamen (open vragen). In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER), mits het tentamen schriftelijk wordt afgenomen. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.C.H. Melis, De Notariswet, bewerkt door B.C.M. Waaijer, laatste druk.

 • R.J. Holtman (red), Rechtspraak beroepsuitoefening notaris, Sdu, laatste druk.

 • Model-akten (readeronline).

Reader:

 • Digitale syllabus beschikbaar via de Brightspaceomgeving van dit vak.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: dr.mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG kamer C 2.18

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 527 7880

 • E-mail: p.c.van.es@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mw. Meijvogel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl