Prospectus

nl en

Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek

Course
2022-2023

Toegangseisen

Taal Mentaal 1 en 2 en Taal Sociaal (BA1 en BA2 Nederlands) of equivalent.

Beschrijving

Kennis over taal en taalvariatie wordt in veel verschillende domeinen toegepast: In de diagnostiek en behandeling van taalstoornissen, in onderzoek naar taalontwikkeling en taalniveau van scholieren, in onderzoek naar de herkomstregio van asielzoekers, in forensisch onderzoek (bijv. daderprofielen), in auteursherkenning etc. In deze cursus leer je welke taalgegevens en taalkundekennis voor dit toegepaste onderzoek nodig zijn en hoe die op een verantwoorde manier kunnen worden gebruikt. De cursus bestaat uit werkcolleges en een aantal gastcolleges van specialisten op het terrein van taaldiagnostiek.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je

  • Literatuur over taaldiagnostiek interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen

  • Schriftelijk en mondeling rapporteren en discussiëren over taaldiagnostiek

  • Taaldiagnostische methoden toepassen op gesproken en geschreven tekst, o.a. met behulp van digitale data en tools, en daar mondeling en schriftelijk verslag over uitbrengen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Opdrachten

Toetsing en Weging

Toetsing

Toetsing bestaat uit 7 opdrachten (max. 1 opdracht per week; inleveren op Brightspace): 100%
De opdrachten worden tijdens het college besproken.
Het gemiddelde van deze opdrachten moet minimaal 5,5 zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Herkansing bestaat uit het schrijven van een paper over Taaldiagnostiek. Wie voor dit paper een 5,4 of lager heeft moet het hele vak opnieuw doen.
Papers die geschreven zijn voor de herkansing worden individueel met de student besproken.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur en overige studenten voor wie deze cursus een verplicht onderdeel is van het programma (zie ‘Maakt deel uit van’) hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen voor inschrijving eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.