Prospectus

nl en

Mondeling presenteren over taal, Taalvaardigheid II

Course
2022-2023

Toegangseisen

Om toegelaten te worden tot dit college moet de student de onderdelen Spreken en Luisteren van het 1e jaar hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.

Als er plaats is, is dit vak ook toegankelijk voor uitwisselingsstudenten Nederlandkunde.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Het college richt zich op het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. In blok I oefenen de studenten in het houden van referaten aan de hand van korte artikelen over taal, gevolgd door een discussie. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheden als zinsbouw, uitspraak en intonatie, en tevens naar inhoudelijke opbouw en presentatie. De referaten worden digitaal opgenomen met behulp van videostreaming en mede op basis daarvan geëvalueerd.

In blok II houden studenten debatten aan de hand van stellingen volgens de regels van ‘academic debating’. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheid, argumentatietechniek en presentatie. Daarnaast worden de debattechnieken met behulp van rollenspel toegepast in vergaderingen over van tevoren opgegeven thema’s.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. Studenten leren aan welke eisen een mondelinge presentatie moet voldoen en welke presentatietechnieken daarbij gebruikt kunnen worden. Daarnaast leren studenten omgaan met het geven en ontvangen van kritiek. Bovendien wordt aandacht besteed aan sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1+/B2.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Aanwezigheid bij de colleges is verplicht en een voorwaarde voor het behalen van een voldoende.

Studenten moeten er rekening mee houden dat de wekelijkse studielast van dit college relatief hoog is. Vanwege het ontbreken van een schriftelijk eindtentamen zullen de meeste activiteiten tijdens de collegeperiode moeten plaatsvinden.

Toetsing en weging

Toetsing

Studenten krijgen deelcijfers voor de referaten in blok I, deelname aan de debatten en vergaderingen in blok II, hun portfolio (zelfreflectie) en actieve deelname (discussie, criticus, jury).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Geen van de deelcijfers mag lager zijn dan een 5.

  • referaten: 35%

  • deelname debatten/vergaderingen: 30%

  • portfolio: 20%

  • actieve deelname: 15%

Herkansing

Individuele herkansing is niet mogelijk. Bij presentaties, debatteren en vergaderen zijn medestudenten nodig voor de beoordeling en discussie.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur zal via Brightspace verstrekt worden.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands (niveau B1)