Prospectus

nl en

Applied linguistics IIb: Texts

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Teksten IIa met goed gevolg te hebben afgerond.

Deze cursus vindt alleen plaats in blok 3. Studenten die niet naar Japan gaan en het reguliere programma in Leiden volgen, volgen in blok 4 de vervolgcursus Teksten IIc.

Beschrijving

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van lezen, spreken, luisteren verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. tekstanalyse en communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van tekstboek-japans naar japanse teksten geschreven door en voor Japanners (nama nihongo). Het teksttype dat hierbij centraal zal staan zijn de “私の視点” teksten zoals die in Japanse kranten (Asahi shinbun) te vinden zijn.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: teksten op middenniveau vloeiender te leren lezen en een begin te maken met teksten op gevorderd niveau waarbij in toenemende mate het leren analyseren van een verhaallijn of betoogtrant centraal komt te staan.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het tentamen bestaat uit een Japanstalige tekst van ca. 2 pagina’s, waarbij de student 2 à 3 passages correct dient te vertalen (150 punten) en waarover open vragen beantwoord dienen te worden ter bewijs van leesvaardigheid en tekstinzicht (150 punten).

Weging

Het tentamencijfer telt voor 100% van het eindcijfer.
Om deel te nemen aan het tentamen dienen studenten te voldoen aan de aanvullende participatie eis: studenten moeten bij minimaal 80% van de colleges voorbereid aanwezig zijn.

Herkansing

Het schriftelijke tentamen kan eenmalig herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Alle te gebruiken teksten teksten worden door de docent op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing.