Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar 1b

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Taalkundige structuur Ia (Grammatica) met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is erop gericht de basiskennis van studenten van de Japanse grammatica verder te ontwikkelen. Tijdens de hoorcolleges zal een aantal complexe grammaticale structuren aan bod komen, zoals werkwoorden van geven en ontvangen, de potentialis, en passieve en causatieve vormen. Er zullen bovendien opdrachten gegeven worden m.b.t. de verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica verder uit te breiden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat tot het volgende:

 • Ingewikkelder regels van de Japanse zinsbouw toepassen om Japanse zinnen te construeren.

 • Vervoegbare woorden op de juiste manier vervoegen.

 • Taalkundige begrippen hanteren om verdere constructies en woordkeuze te verklaren

 • Algemene kennis van het Japans gebruiken voor analyse van taalvoorbeelden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen duurt twee uur. De inhoud van het tentamen is te vergelijken met de wekelijkse online toetsjes, en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.
Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 50 en alle karakters kennen zoals behandeld bij de vakken Kanji 1a en Kanji 1b. Tijdens de colleges zal extra aandacht worden besteed aan de structuur van het tentamen.
Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Het eindcijfer bestaat voor 100% uit het cijfer voor het (her)tentamen

Aanwezigheid bij minimaal 70% van de colleges is verplicht.
Voor studenten die niet aan deze eis voldoen bestaat kans dat zij geen eindcijfer zullen krijgen.

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級Ⅰ第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196043)

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級Ⅰ第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196036)

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honʼyaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級II 第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Translation & grammar notes ̶ English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196647)

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級II 第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196463)

Niet verplicht maar wel aan te raden is het volgende naslagwerk:

 • Makino Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN: 9784789004541)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en communicatie

 • Het verspreiden van de slides die tijdens het college worden gebruikt.

 • Oefeningen

 • Aanvullend materiaal