Prospectus

nl en

Italian Language Proficiency IIb

Course
2022-2023

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid I dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

In aansluiting met het taalvaardigheidsonderwijs van de propedeuse, worden de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), geïntegreerd aangeboden in vier modules. Daarenboven worden, binnen een projectmatige aanpak, aan de hand van divers bronnenmateriaal (teksten en documenten, geluids- en beeldfragmenten, elektronische informatie) en veldwerk een viertaal projecten ontwikkeld. Daarnaast wordt grammatica en woordenschat aangeboden.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen B2
Schrijven B1
Luisteren B1/B2
Gesproken interactie B1/B2
Gesproken productie B1/B2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader. Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van negen thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en minimaal 12 uur zelfstudie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Projectonderwijs

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets en paper.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

 • Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%

 • Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 10%

 • Mondelinge test (interactie): 20%

 • Paper (project over de Italiaanse cultuur): 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers; aanvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets en paper.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:

 • Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%

 • Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 10%

 • Mondelinge test (interactie): 20%

 • Paper (project over de Italiaanse cultuur): 40%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Anvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • M. Maiden & C. Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Routledge, New York, 2013

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned, Amstelveen (Gebruik via jaarabonnement of via Universitaire Bibliotheek Leiden te raadplegen)

 • V. Lo Cascio, Combinatiewoordenboek Italiaans, Stichting Italned, Amstelveen (Gebruik via jaarabonnement of via Universitaire Bibliotheek Leiden te raadplegen)

 • Nader op college op te geven literatuur

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.