Prospectus

nl en

Introduction Ancient History (OG)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid ter ondersteuning van het handboek. We bespreken brede historische vraagstukken, bijvoorbeeld: waarom ontstonden de grote rijken van de Grieks-Romeinse wereld? Waarom konden sommige koningen en keizers zo lang aan de macht blijven? Ook worden de grote historische figuren onder de loep genomen: van Solon tot Alexander en Diocletianus. Wat maakte hen zo bijzonder dat we hun namen nu nog steeds kennen?

Leerdoelen

De student:

 • 1) heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot het vakgebied Oude Geschiedenis (Griekenland en Rome) in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historische overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.); sociaal-economische structuren; de antieke stad; cultuurcontact;

 • 2) kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen bestaande uit gesloten vragen en enkele essayvragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen bestaande uit gesloten vragen en enkele essayvragen

Het maken van onbecijferde diagnostische zelftoetsen via Brightspace maakt deel uit van dit college.

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 9789026321733

N.B. Er bestaat een Engelse versie van het handboek (Antiquity). Wij raden dit boek niet aan voor het doel van dit college omdat we met de paginanummering van de Nederlandstalige versie werken.

NB! Voor het eerste hoorcollege bereiden studenten pp. 24-84 voor uit het handboek

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Eerstejaars studenten melden zich tijdens de mentorbijeenkomst op de eerstejaarsdagen onder begeleiding van hun studentmentoren in MyStudyMap aan voor alle hoorcolleges van het eerste semester.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.