Prospectus

nl en

Literature: Postmodernism (Movements 3)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd. Daarnaast zouden deze teksten conventionele onderscheidingen tussen auteur, verteller, personage en lezer niet eerbiedigen, maar ze juist demonstratief door elkaar laten lopen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ varianten van het postmodernisme die aanzetten tot nadere reflectie op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, politiek en postkolonialisme, die besproken worden aan de hand van een diverse selectie postmoderne teksten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de kunstgrepenvormentaal en thematiek van het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • is de student in staat kennis van het postmodernisme op de eerste plaats in literatuur, maar ook in film en beelden kunst te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een postmodernistische tekst geïnterpreteerd wordt.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Presentatie
Twee schrijfopdrachten

Weging

Presentatie 10%
Eerste schrijfopdracht 10%
Eindpaper 80%

Herkansing

Enkel het eindpaper is herkansbaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Artikelen op Brightspace

  • Brian McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism (2015)

  • Een selectie postmodernistische romans en verhalen.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-