Prospectus

nl en

Core curriculum: Introduction Literary Theory

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus uit het facultaire kerncurriculum biedt een introductie in de wetenschappelijke benaderingen, in de geschiedenis en analyse van Europese literatuur. Het medium waarvan literatuur zich bedient, taal, wordt steeds bezien in relatie tot andere media (theater, schilderkunst, radio, film). Na de introductie worden belangrijke genres en concepten uit de moderne literatuurwetenschap ieder voor zich uitgewerkt aan de hand van een historische periode uit de Europese geschiedenis en in samenhang met belangrijke politieke kernpunten. Enkele voorbeelden zijn: fictie en wereld, identiteit, autoriteit, open en gesloten betekenisproductie, intertekstualiteit, vorm en affect, belang, natie-staat en het sublieme, media, het virtuele, representatie, en hybriditeit. Op deze manier komen studenten in aanraking met een internationaal gangbare periodisering maar ook met de intrinsieke relatie tussen esthetiek en politiek, of literatuur en het politieke en met de mogelijke relaties tussen verschillende media. Daarnaast worden ze geschoold in basale vormen van analyse. En tot slot krijgen ze een overzicht van belangrijke wetenschappelijke benaderingen van literatuur.

Leerdoelen

Door deze cursus:

  • Verwerven studenten kennis van de internationale gangbare periodisering van literatuur;

  • kunnen ze verschillende benaderingen van literatuur herkennen en zich daartoe academisch verhouden;

  • verwerven ze kennis van belangrijke analytische begrippen en kunnen ze daar mee werken;

  • krijgen ze de basale kennis en vaardigheden aangereikt die ze in staat stellen interdisciplinair te gaan opereren (literatuur in verband met filosofie, theologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis e.d.) of intermediaal (literatuur in verband met film, fotografie, theater, dans, muziek e.d.)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Studenten:

  • werken thuis met het materiaal en komen daarmee naar de bijeenkomsten waarin we wekelijks testen of de kennis en vaardigheden daadwerkelijk zijn geland;

  • Tijdens de toetsweek maken de studenten een tijdsgebonden groepsopdracht;

  • De cursus wordt afgerond met een individueel Remindo tentamen.

Herkansing en weging

Groepsopdracht (40%)
Individueel eindtentamen (60%).

Alleen het afsluitende tentamen is herkansbaar. Deelnemers van de cursus kunnen het eindtentamen herkansen wanneer het eindcijfer van de cursus lager is dan een 5.5.

Inzage en nabespreken

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag. Tentamens kunnen worden ingezien binnen drie weken na het tentamen.

Literatuurlijst

Via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).
Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Studiepunt Geesteswetenschappen

Opmerkingen

Disclaimer: Please note that the course descriptions, in particular the assessment method, might be adjusted (timely) depending on the measures taken regarding the COVID-19 pandemic.