Prospectus

nl en

People and Organizations

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus People and Organizations beoogt je een inleiding te geven in de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het omgaan met mensprocessen in organisaties. Professionele organisaties moeten zich zien te redden in steeds sterker concurrerende markten. Het succes of falen van deze organisaties hangt in zeer sterke mate af van de expertise en vaardigheden van hun personeel en hoe organisaties ingericht zijn rond alledaagse gedragspatronen. Daarom is kennis van mensprocessen, vooral in de context van organisaties, een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening, zij het als algemeen medewerker, HR-professional of bedrijfsjurist. Na afloop van deze cursus heb je begrip van de algemene beginselen rondom mensprocessen in organisaties (‘organizational behaviour’). Je raakt bekend met leiderschaps- en managementtheorieën die inzicht geven in hoe een organisatie gecreëerd kan worden waar de juiste mensen op de juiste plek komen, blijven, en optimaal presteren. Deze onderwerpen en hun onderlinge samenhang worden besproken aan de hand van invloedrijke concepten op het gebied van Organizational Behaviour. De nadruk in deze cursus ligt op het begrijpen van theoretische modellen en empirisch onderzoek en hoe deze toegepast kunnen worden om organisaties optimaal te laten presteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huidige ideeën en praktijken rondom het aansturen en ontwikkelen van mensen werkend in verschillende typen organisaties. Je leert analytisch na te denken en te discussiëren over de complexiteit rondom het inzetten van mensen in organisaties.
Naast organizational behaviour gaat het vak People and Organizations onder meer over de kerngebieden van Human Resource Management (HRM). Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? Hoe motiveer je en beloon je een medewerker zodat zij optimaal zullen presteren? En hoe kun je effectief leidinggeven aan medewerkers? Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat veel werk tegenwoordig in teams wordt verricht: werken is sociaal gedrag. Hoe heeft groepsdynamiek invloed op het denken en handelen van individuen? Daarnaast gaat de cursus in op de relatie tussen het individu en de werkplek en de gevolgen van deze “fit” voor stress, productiviteit en bevlogenheid. Ook de praktische implicaties van wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende manier van werken en de invloed van organisatiecultuur komen aan bod.
De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond organizational behaviour. Eén week bestaat uit een hoorcollege en werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie en de toepassing hiervan. Tijdens de werkgroepen ligt de nadruk op het praktisch toepassen van en reflecteren op de bestudeerde stof. In principe worden beide onderdelen fysiek gegeven.

Leerdoelen

Aan het eind van het vak kun je:
1) de uitdagingen identificeren waar algemene managers en HR-professionals doorgaans mee te maken hebben bij het managen van mensprocessen;
2) herkennen en uitleggen hoe het individu en de groep organisaties beïnvloeden en vice versa;
3) attitudes en gedrag van medewerkers verklaren aan de hand van de aspecten van functieontwerp en organisatiecultuur;
4) huidige HRM-praktijken in organisaties kritisch analyseren en beoordelen;
5) vanuit de organisatiekunde en HRM strategieën ontwikkelen voor het verbeteren van individuele werkprestaties alsook de prestaties van teams in organisaties;
6) aan de hand van OB-concepten een onderzoeksplan ontwikkelen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): drs. E. Nijland;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): drs. E. Nijland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (70%)

 • Groepsopdracht (30%)

Compensatie van het tentamen is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De cijfers voor de groepsopdracht kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Examenstof
Tot de examenstof behoren het tekstboek, de selectie van wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

  • Stephen Robbins, Timothy Judge, Organizational Behavior, Updated 18th updated , Global Edition, ISBN13: 9781292403069. Eerdere versies zijn niet gepast voor het tentamen.
 • Wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. E. Nijland;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: werkdagen behalve woensdag, van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon: Microsoft Teams

 • Telefoon: 071 - 527 7851

 • E-mail: e.nijland@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.