Prospectus

nl en

Social Security

Course
2022-2023

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Er wordt in dit vak onder andere aandacht besteed aan de volgende (actuele) thema’s:

 • hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid

 • de relatie tussen de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt

 • recente hervormingen socialezekerheidsregelingen

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • sociale zekerheid en Europese integratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en scenario's

Dit (keuze)vak heeft een multi-disciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten (sociaal-juridische, civielrechtelijke) en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een belangrijke rol.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Doel van dit (keuze)vak is dat studenten inzicht hebben in theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief.
Daarnaast wordt beoogd op een aantal terreinen meer diepgaande kennis te verwerven: hervorming van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat. Er wordt naar gestreefd dat studenten hun kennis op de onder punt 2 genoemde terreinen kunnen toepassen en maatschappelijke vraagstukken zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: 1. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn. 2. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren: hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat. 3. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 4 genoemde terreinen. 4. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de per college voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens iedere bijeenkomst is er discussie over de verstrekte vragen en stellingen. Let op! Dit vak bevat een praktische oefening. Actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst is van belang (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Werkboek:

 • De Reader bevat cursus-informatie, de organisatie van het onderwijs en enkele onderdelen van de verplichte literatuur. De overige verplichte literatuur is te raadplegen via links op Brightspace. Per college is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.
  Reader:

 • Reader Sociale Zekerheid, verkrijgbaar via readeronline.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan worden aangevuld met het verdiepingsvak Hervorming Sociale Regelgeving (verplicht voor studenten Recht en Economie), waarin studenten intensief met de voorgeschreven literatuur aan de slag gaan in de vorm van het schrijven van een paper waarover presentaties worden gehouden en coreferaten worden verzorgd.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.