Prospectus

nl en

Onroerendgoedrecht I

Course
2022-2023

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald.
Het behalen van het vak Onroerendgoedrecht I is géén instapeis voor het vak Onroerendgoedrecht II. Studenten wordt echter ten zeerste aangeraden om de vakken in de voorgeschreven volgorde te volgen.

Beschrijving

In het vak Onroerendgoedrecht I staan de koop en levering van onroerende zaken (en bepaalde andere registergoederen zoals erfpacht en appartementsrechten) centraal. In het verbintenisrechtelijke onderdeel ‘koop’ komt onder meer aan de orde hoe een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt en hoe moet worden omgegaan met juridische en feitelijke gebreken die aan de zaak kleven. In het goederenrechtelijke gedeelte zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op eigendom en op overdracht van onroerende zaken.
Ook zal aandacht worden besteed aan gemeenschappelijke eigendom waaronder mandeligheid, burenrecht, verjaring en derdenbescherming.
De centrale rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer, komt bij al deze onderdelen aan de orde.
Het vak bouwt voort op eerdere civielrechtelijke vakken en leert u mede om de (reeds) verworven kennis toe te passen op verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het onroerendgoedrecht. Ook het burgerlijk procesrecht (beslag) speelt een rol.

Leerdoelen

Doel van het vak (algemeen):

Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het onroerendgoedrecht, in het bijzonder de onderdelen hiervan die verband houden met (i) algemene aspecten van eigendom van registergoederen (ii) koop van registergoederen en (iii) overdracht van registergoederen.

Leerdoelen:

 1. U bent in staat om zelfstandig rechtsvragen te abstraheren uit een min of meer complexe casus over onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u bent in staat om deze rechtsvragen aan de hand van wetgeving, rechtspraak en doctrine te analyseren en juridisch gefundeerd schriftelijk te beantwoorden.

 2. U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende leerstukken van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u kunt deze leerstukken plaatsen in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.

 3. U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op rechtspraak en (ontwerp-)wetgeving op het gebied van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u heeft oog voor de maatschappelijk context waarin het onroerendgoedrecht zicht ontwikkelt en voor de rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten:dr. mr. H. Stolz

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de literatuur en jurisprudentie zoals deze in de syllabus voor de individuele hoorcolleges is opgegeven.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten:dr. mr. H. Stolz

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk (her)tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus. Er zijn geen deeltoetsen, tussentoetsen of praktische oefeningen die als voorwaarde gelden om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Examenstof
De examenstof bestaat uit de (onderstaand opgegeven) literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, Deventer: Kluwer laatste druk.

 • W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht, nr. 9), laatste druk, Deventer: Kluwer.

Syllabus:

 • Syllabus Onroerend Goedrecht 2022-2023. In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en verwijzing naar aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp-) wetgeving opgenomen. De syllabus Onroerend Goedrecht 2021 op Brightspace gepubliceerd. Houdt de mededelingen op Brightspace in de gaten.

Reader:

 • Modelakten Notarieel recht, laatste versie. Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier heeft gehaald.

Contact

 • Vakcoördinator: dr.mr. H. Stolz

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 2727

 • E-mail: h.stolz@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.