Prospectus

nl en

Property Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Het B3-vak goederenrecht geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor het begrip van goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht en als fundament voor het rechtsverkeer. Onderwerpen die hierbij de revue kunnen passeren, zijn: verkrijging en verlies van goederen, verhaal en uitwinning, beperkte rechten en in het bijzonder zekerheidsrechten, en de spanwijdte van eigendomsconstructies. Op de achtergrond spelen hierbij ook de beginselen van materieel beslag- en insolventierecht mee. Steeds wordt de botsing tussen verschillende goederenrechtelijke aanspraken verkend.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verdieping t.o.v. het vak Inleiding burgerlijk recht.

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken.

 • Het actief kunnen toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het verwerven van vaardigheden bij het oplossen van casus zoals het herkennen van de kernvraag uit de casus en het vervolgens stap voor stap kunnen bereiken van een oplossing.

Na afronding van het vak kunt u :

 • De regels inzake verkrijging van goederen in hun onderlinge samenhang toepassen op concrete casus

 • De regels van materieel beslagrecht, insolventie en rangorde van schuldeisers, voor zover van belang voor het goederenrecht, toepassen op concrete casus

 • De samenhang tussen en botsing van verbintenisrechtelijke leerstukken en goederenrechtelijke leerstukken toepassen op concrete casus

 • De regels inzake vestiging, overdracht en tenietgaan van beperkte rechten toepassen op concrete casus

 • Beoordelen of het gebruik van goederenrechtelijke posities zoals eigendom in bepaalde juridische constructies in overeenstemming met het systeem van het vermogensrecht is

 • De ratio van goederenrechtelijke regels en leerstukken doorgronden en in het licht daarvan de juistheid van (rechterlijke) uitspraken daarover beoordelen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: zeven; gedurende zeven weken 1 college van twee uur per week.

 • Namen docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Brightspace voor eventuele nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal: vijf; gedurende vijf weken 1 werkgroep per week en zelfstudie in de vorm van het oplossen van casussen met gebruikmaking van casusclips.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Zie Brightspace voor eventuele nadere informatie.

 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Webcasts: in de eerste onderwijsweek worden er verschillende webcasts aangeboden om de kennis Goederenrecht propedeuse stof op te frissen.

 • E-toets: in de eerste twee onderwijsweken (facultatief): toetsing kennis Goederenrecht propedeuse stof.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De voorgeschreven literatuur zal op een later moment worden bekendgemaakt op Brightspace.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht, zal worden geplaatst op Brightspace.

Reader:
Teksten en Materialen Goederenrecht, zal worden geplaatst op Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-5277400 (secretariaat)

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht;Institute of Private Law

 • Afdeling Civiel recht; department of Civil Law

 • Sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail secretariaat: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.