Prospectus

nl en

Dutch Tax Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het belastingrecht vormt de spil van de samenleving en kennis ervan is voor elke jurist van belang. Belastingen zijn namelijk overal. Bij het afrekenen van boodschappen aan de kassa betaal je btw, bij het kopen van een huis betaal je overdrachtsbelasting en bij het verdienen van geld betaal je inkomstenbelasting. Belastingen vormen de brandstof waarop de overheid draait. De overheidsuitgaven worden immers betaald van de belastingopbrengsten. Belastingen stimuleren bovendien zaken die in de maatschappij belangrijk worden gevonden (economische groei, klimaatvriendelijk gedrag) of ontmoedigen zaken die maatschappelijk ongewenst zijn (ongezond gedrag, milieuvervuiling).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak belastingrecht is een eerste kennismaking met het belastingrecht en de maatschappelijke dynamiek waarvan het deel uitmaakt. De leerdoelen zijn (i) het kunnen analyseren van het Nederlandse belastingstelsel (ii) het kunnen toepassen van de basisleerstukken en hoofdregels van de belangrijkste belastingwetten en (iii) het kunnen herkennen van maatschappelijke verschijningsvormen van belastbare feiten.

Meer specifiek is de student na een succesvolle afronding van het vak in staat om:

 • Het Nederlandse belastingstelsel te interpreteren wat betreft de belastingheffing op arbeid, kapitaal en consumptie.

 • Het Nederlandse belastingstelsel te verklaren aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende belastingbeginselen.

 • Knelpunten van het Nederlandse belastingstelsel te demonsteren aan de hand van de factoren voor een goed belastingstelsel.

 • De basisleerstukken en de hoofdregels toe te passen van de belangrijkste (materiële en formele) belastingwetten op eenvoudige casusposities waarin belastingplichtigen centraal staan.

 • De gedragseffecten te onderkennen van de belangrijkste belastingwetten, waaronder het fenomeen belastingontwijking.

 • De internationale aanknopingspunten voor belastingheffing te identificeren van de belangrijkste belastingwetten.

 • De maatschappelijke verschijningsvormen van belastbare feiten te herkennen, waaronder talloze transacties en beslissingen in het dagelijkse leven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1 uur, 45 minuten: 6

 • Docent(en): prof. dr. J.L. van de Streek. mevr. mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 1 uur, 45 minuten: 6

 • Docent(en): worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof en het maken van de weekopdrachten.

Tijdens de hoorcolleges wordt een systematische uiteenzetting van de studiestof aangereikt en worden accenten gelegd ter voorbereiding van het werkgroeponderwijs. De werkgroepen zijn bedoeld om diepgang aan te brengen ten opzichte van de hoorcolleges. Daarbij wordt u door oefening in werkgroepverband – alsmede de voorbereiding daarop –vertrouwd gemaakt met de voorgeschreven studiestof. Beide collegevormen tezamen bieden een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen en een open vraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de open vraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur, de werkboekopgaven en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het boek wordt te zijner tijd bekend gemaakt op Brightspace.

 • Wetgeving Belastingrecht, meest recente druk.

Reader:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Inschrijven

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.L. van de Streek

 • Werkadres: Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na overleg met het secretariaat belastingrecht

 • Telefoon: 071 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B.211

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen