Prospectus

nl en

LLP

Course
2022-2023

Let op! Het is mogelijk dat onderdelen van LLP of de taaltoets als gevolg van coronamaatregelen op een andere manier worden verzorgd dan hieronder is beschreven. In geval van wijziging wordt u hierover geïnformeerd via de Brightspace-omgeving van LLP of de taaltoets.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

LLP-bijeenkomsten
Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen en waar en hoe vindt u een antwoord op juridische of criminologische vragen? Wat is de rol van recht en criminologie bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken? Op deze en nog veel meer vragen wordt bij Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u academische basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. Bij LLP worden studenten persoonlijk benaderd in een vertrouwde, vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma bij LLP. Ook het eerstejaarsonderwijs bij andere vakken volgt u met deze groep.

 • Het programma bestaat uit elf LLP-bijeenkomsten met werkgroepen, praktijkbijeenkomsten en plenaire studiegesprekken. Daarnaast vinden er na de tentamenrondes individuele studievoorgangsgesprekken plaats, waarvan het eerste gesprek verplicht is. Ook worden er gezellige activiteiten ondernomen met de tutorgroep.

 • Met uw tutorgroep maakt u kennis met de praktijk door het afleggen van een fysiek of online rechtbank- en/of werkbezoek, of door (interactieve) lezingen van gastsprekers die een beeld kunnen geven van het werk van een jurist of criminoloog.

 • Tijdens vier plenaire studiegesprekken komen studievaardigheden aan de orde en/of wordt (tentamen)stof van parallel aan LLP lopende vakken besproken. Eén studiegesprek is apart ingeroosterd. De andere plenaire studiegesprekken vinden plaats als onderdeel van een werkgroep of sociale bijeenkomst.

 • Tijdens individuele voortgangsgesprekken bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen LLP is de studenttutor uw praktische steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kunt u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (alleen of samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op bepaalde opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, bespreekt maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het recht of de criminologie een rol spelen, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in individuele voortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen of buiten de faculteit.

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden vooral plaats in het eerste semester.

 • LLP start met drie werkgroepen en eventueel een sociaal uitje in de facultaire Introductieweek.

 • In de facultaire Introductieweek vinden ook een Introductiecollege plaats en een college over taal en taalgebruik bij de universiteit. Bovendien wordt in die week een interactieve College Tour gehouden met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester worden voortgangsgesprekken gehouden met de tutoren.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • Bij LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • De taaltoets is gebaseerd op juridische en criminologische teksten. Ter voorbereiding van de taaltoets zijn er verschillende leer- en oefenmogelijkheden op de Brightspace-omgeving van de taaltoets. U vindt hier bijvoorbeeld taalclips, onderwijsmateriaal en een proeftaaltoets met bijbehorende uitleg in een powerpointpresentatie. Via de site van Beter spellen kunt u meedoen aan dagelijkse spellingtesten en via Universiteitstaal kunt u oefenen met grammatica en spelling.

 • In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden. Via Brightspace taaltoets kunt u zich aanmelden voor Cerego, een digitale leerapp voor het vergroten van uw woordenschat.

Leerlijn juridische kernvaardigheden
Gedurende uw bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vergaart u kennis en inzicht over het recht en het toepassen daarvan én de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. U leert een rechts- of onderzoeksvraag te formuleren, uw eigen gefundeerde oordeel te vormen over de oplossing ervan en om daarover te communiceren (mondeling en schriftelijk). Daarbij maken we gebruik van de Leerlijn Juridische Kernvaardigheden. Deze strekt zich uit over de drie jaren van de bacheloropleiding. Via tussenstappen bereikt u een eindniveau waarmee u voorbereid bent op een juridische masteropleiding of een ondersteunende juridische baan. Deze vaardigheden zijn echter ook nuttig buiten de juridische beroepspraktijk!

Op de website www.leidenlawskills.nl/juridische-kernvaardigheden staat meer informatie over het vaardighedenonderwijs.

LLP is een kernvak binnen de leerlijn juridische kernvaardigheden. Met LLP legt u de basis voor de ontwikkeling van deze vaardigheden. Op die basis wordt in andere eerstejaarsvakken verder doorgebouwd. Wat u leert bij LLP, ook in het kader van de vaardighedenlijn, is beschreven in onderstaande leerdoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak
LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent van een Juridische Opleiding of Criminologie behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Ook heeft LLP tot doel u academische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen. Na afronding van LLP bent u in grote lijnen vertrouwd met de gang van zaken en de organisatie van de faculteit en kunt u aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen, zoals studieadviseurs en studiedecanen.

Ook kunt u op basaal (kennismakings)niveau:

 • uitleggen waarom het recht of de criminologie van belang is voor de samenleving;

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie;

 • universitaire gedragsregels weergeven, onder andere over plagiaat en fraude;

 • de basisrechtsregels uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in uw wettenbundel en/of jurisprudentiebundel en juridische databanken;

 • de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak;

 • een rechterlijke uitspraak in de relevante elementen ontleden;

 • zich een onderbouwd eigen oordeel vormen over een juridische resp. criminologische kwestie of een eenvoudige onderzoeksvraag/rechtsvraag;

 • een doorzichtige, navolgbare en juridisch resp. criminologisch correcte argumentatie opstellen voor het bepleiten van een standpunt in een eenvoudige juridische resp. criminologische kwestie.

Daarnaast kunt u:

 • een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten;

 • het standpunt van een procespartij bepleiten in een eenvoudige juridische casus of debatteren over een eenvoudige juridische of criminologische stelling of;

 • een beeld schetsen van de opbouw van uw studie en eventuele maatschappelijke en/of facultaire nevenactiviteiten;

 • toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij uw opleiding en in het juridische of criminologische beroepsleven. Behaalt u de taaltoets, dan beheerst u het juridisch respectievelijk criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende tot goed niveau voor een eerstejaarsstudent. Gedurende uw studie worden ook andere deelaspecten van uw taalgebruik getoetst, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheden bij de beantwoording van open vragen bij tentamens of bij een juridisch betoog, een essay of een scriptie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Onder voorbehoud vinden in de facultaire Introductieweek twee colleges plaats: een Introductiecollege en een college over de Nederlandse taal en taalgebruik bij de universiteit.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Vraaggesprek (onder voorbehoud)

 • Aantal à 1,5 uur: 1

 • Onder voorbehoud vindt in de facultaire Introductieweek een vraaggesprek plaats met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus en op Brightspace. Voor een aantal werkgroepen dienen vragen of opdrachten te worden gemaakt, een verslag te worden geschreven of moet een mondelinge of schriftelijke presentatie worden voorbereid.

Practicum (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Omschrijving: een rechtbankzitting of een bespreking daarvan door een praktijkjurist en een (gast)lezing of werkbezoek bij een instantie die relevant is voor de juridische of criminologische praktijk;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats in een LLP-bijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Aantal à 0,2 uur: 1 tot 3

 • Omschrijving: plenair studiegesprek resp. individuele voortgangsgesprekken met tutoren. Het aantal en de duur van de individuele voortgangsgesprekken is afhankelijk van de afspraken hierover met de tutoren.

 • Vereiste voorbereiding door studenten voor studiegesprekken: bestuderen van studiestof voor de parallel lopende vakken. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een diagnostische toets en een proeftaaltoets, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de taaltoets, zie hiervoor onder het kopje 'Taaltoets in LLP'.

NB De namen van de docenten voor de verschillende bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gedaan of een O voor onvoldoende.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Voor studenten van de Juridische Opleidingen (Rechtsgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management, Rechtsgeleerdheid - International Business Law, Rechtsgeleerdheid - Economie, Fiscaal Recht en Notarieel Recht):

 • Syllabus LLP 2022-2023 Juridische Opleidingen

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2022-2023

Voor studenten Criminologie:

 • Syllabus LLP 2022-2023 Criminologie

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2022-2023

 • Publication Manual of the American Psychological Association. 7e druk. Washington DC: American Psychological Association.

Aanmelden Taaltoets

De aanmelding voor de taaltoets verloopt via MyStudymap. Ook tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de taaltoets in studiejaar 2022/2023 moeten herkansen en deeltijdstudenten schrijven zich in via MyStudymap.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.