Prospectus

nl en

Victims

Course
2022-2023

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus word je ingeleid in de Victimologie. Dit is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de bestudering van slachtoffers en slachtofferschap. Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s van de hedendaagse victimologie, zoals de vraag wat het begrip “slachtoffer” betekent, de vraag waarom het risico op slachtofferschap verschilt tussen mensen en de vraag waarom slachtofferervaringen niet op iedereen dezelfde impact hebben.
De thema’s die onderdeel uitmaken van de cursus zullen tijdens de hoorcolleges aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit en interactieve opdrachten worden besproken. Tijdens de werkgroepen worden de belangrijkste voorgeschreven teksten aan de hand van individuele en klassikale opdrachten uitvoerig besproken. Deze opdrachten bieden een verdieping op de thematiek die tijdens de hoorcolleges aan bod is gekomen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kun je:

 • de geschiedenis van de Victimologie als wetenschappelijke discipline beschrijven;

 • de geschiedenis van de maatschappelijke emancipatie van het slachtoffer beschrijven;

 • beschrijven welke reacties dieren en mensen kunnen vertonen wanneer zij worden blootgesteld aan naderend gevaar;

 • de positieve en negatieve gevolgen van slachtofferervaringen beschrijven;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën uitleggen waarom sommige mensen een groter risico lopen om slachtoffer te worden dan andere;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën uitleggen waarom sommige slachtoffers een groter risico lopen op het ontwikkelen van psychische klachten en ervaren van andere negatieve gevolgen dan andere;

 • aan de hand van wetenschappelijke theorieën de reacties van derden op de slachtofferervaringen van anderen uitleggen;

 • wetenschappelijke theorieën op het gebied van de victimologie bekritiseren in termen van falsifieerbaarheid, reikwijdte en empirische validatie;

 • de belangrijkste wettelijke rechten van slachtoffers benoemen en beschrijven;

 • belangrijke victimologische begrippen uitleggen;

 • een hypothese over een actueel victimologisch thema formuleren en deze aan de hand van victimologische literatuur toetsen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst en één of meer gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Fallon Cooper MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt later bekendgemaakt

 • Let op! Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van minorstudenten, kunnen de docenten besluiten de aard en omvang van het werkgroeponderwijs aan te passen. Indien daartoe wordt besloten, zullen de betreffende studenten daarover tijdig worden geïnformeerd.

Andere onderwijsvormen

 • Spreekuren Aantal à 1 uur: 5 (op afspraak, aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl)

 • (Online) tutorial à 2 uur in het kader van de schriftelijke opdracht

_Nabespreking tentamen _

Formele verplichtingen werkgroepen
Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Tevens geldt een voorbereidingsplicht voor de werkgroepen: als studenten niet goed voorbereid zijn, worden ze als afwezig genoteerd. Voor deeltijd- en minorstudenten gelden deze verplichtingen niet.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Een schriftelijk tentamen.

Becijfering

 • Het tentamen bepaalt voor 100% het eindcijfer.

 • Om voor de cursus te slagen, dient het tentamencijfer voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger).

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Losse artikelen en boekhoofdstukken (n.t.b.).

Studieloopbaan en arbeidsmarktvoorbereiding

Aan het einde van de cursus word je voorgelicht over keuzevakken die aansluiten bij de thematiek van de cursus.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.31

 • Bereikbaarheid: ma t/m vr

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.