Prospectus

nl en

Vakdidactisch dossier 1: Religiewetenschap en onderwijs

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.

Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing en van de MA Religious Studies kunnen het vak volgen als extracurriculair vak als ze tegelijkertijd Religion on the Move en/of Tools and Theories in the Study of Religion volgen of minstens een van deze twee vakken reeds hebben afgerond.

Beschrijving

In deze eerste module van de leerlijn Vakdidactisch Dossier maken studenten kennis met het religiewetenschappelijke perspectief op onderwijs over religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. We behandelen de onderwijsvisies van een aantal toonaangevende religiewetenschappers en analyseren concrete aanzetten tot een vakdidactiek op religiewetenschappelijke grondslag. Studenten worden uitgedaagd zelf een visie te vormen op de bijdrage die de religiewetenschap kan en zou moeten leveren aan het voortgezet onderwijs. Concreet reflecteren studenten op de bruikbaarheid voor het voortgezet onderwijs van de stof uit de vakken Religion on the Move en Tools and Theories in the Study of Religion.

Leerdoelen

Na afronding van het vak

  • hebben studenten kennis van het debat in Nederland en Europa over wat de religiewetenschap zou moeten bijdragen aan het voortgezet onderwijs;

  • hebben studenten kennis van de belangrijkste Nederlandse en internationale aanzetten tot een vakdidactiek op religiewetenschappelijke grondslag;

  • hebben studenten een eigen visie ontwikkeld op de bijdrage die de religiewetenschap zou kunnen leveren aan het voortgezet onderwijs, en

  • kunnen studenten religiewetenschappelijke vakinhouden en methodes beoordelen op hun toepasselijkheid in het voortgezet onderwijs.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Artikel over de religiewetenschappelijke vakdidacitiek (50 %). Studenten schrijven op basis van de literatuur van de cursus een artikel over de religiewetenschappelijke vakdidactiek dat zou kunnen worden gepubliceerd in Narthex. Het artikel bevat een overzicht en evaluatie van de in de literatuur aangedragen aspecten van een religiewetenschappelijke vakdadiactiek.
Paper over de toepasing van de stof uit Religion on the Move en Tools and Theories in the Study of Religion voor het voortgezet onderwijs (50 %). In deze paper reflecteren studenten concreet over welke onderdelen van de stof uit Religion on the Move en Tools and Theories in the Study of Religion bruikbaar kunnen zijn voor een gastles voor vwo-5/6. Dit doen ze in het licht van wat ze al hebben geleerd over de inrichting van het religieonderwijs (uit het vak Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs) en over de religiewetenschappelijke visie op het religieonderwijs (dit vak; eerste opdracht).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor het vakdidactiekartikel (deelcijfer 1), kunnen het vakdidactiekartikel herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht.
Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor de ‘toepassingspaper’ (deelcijfer 2), kunnen de toepassingspaper herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht.

Literatuurlijst

Literatuur voor de cursus wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen