Prospectus

nl en

Farmacologie 5 EC

Course
2021-2022

Beschrijving

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren die een farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologisch en pathologisch). Daarnaast wordt stilgestaan bij factoren die variabiliteit in geneesmiddeleffecten veroorzaken en bij populatiemodellen die deze variabiliteit expliciet beschrijven onder andere door middel van covariaten. Tevens leer je in dit blok hoe farmacologische principes en modellen gebruikt worden in alle fases van geneesmiddelonderzoek. De kennis die tijdens dit vak wordt opgedaan zal worden toegepast in de Integratieopdracht In Silico Geneesmiddelontwikkeling.

Leerdoelen

Aan het eind van dit blok kun je…

  1. … de fysiologische en farmacologische processen die ten grondslag liggen aan geneesmiddelrespons benoemen en beschrijven hoe farmacokinetische (PK) modellen, farmacodynamische (PD) modellen en link modellen gebruikt worden om deze processen te beschrijven.
  2. … de mechanismen die zorgen voor interindividuele variabiliteit en residuele variabiliteit in de PK en PD van geneesmiddelen benoemen en beschrijven hoe deze vormen van variabiliteit worden gekwantificeerd in populatie modellen.
  3. … beschrijven hoe farmacologische modellen en simulaties met deze modellen gebruikt worden voor het integreren en interpreteren van resultaten van farmacologische studies in de verschillende fases van het geneesmiddelonderzoek.
  4. … het werkingsmechanisme van 8 geneesmiddelen uit verschillende geneesmiddel classes (zie details in syllabus) beschrijven en weet je welke PK-PD modellen gebruikt kunnen worden om hun effect te beschrijven en verschillende doseringsvoorschriften te evalueren.

Ingangseisen

Adequate kennis van de fysiologie van ADME processen en de basis principes van farmacokinetiek en farmacodynamiek en calculus.

Literatuur

Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft voor deze cursus. De boeken die bij Fysiologie van ADME en Farmacokinetiek en -dynamiek in het eerste jaar zijn gebruikt, kunnen handig zijn als naslagwerk.

Coordinator

Mevr. Dr. E.H.J. Krekels

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege, team-based learning en optionele PeerWise opdracht.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus wordt bepaald door het cijfer voor het afsluitende schriftelijke tentamen. Door middel van een optionele PeerWise opdracht kunnen bonuspunten voor het eindcijfer worden gehaald.

Informatie voor herkansers van voorgaande jaren:
Studenten die volgens hun vereisten in uSis nog 6 EC voor Farmacologie nodig hebben dienen z.s.m. contact op te nemen met de studieadviseurs.

Voor het behalen van het vak is het volgende vereist:

  • Het cijfer voor het schriftelijke tentamen zonder bonuspunten is minimaal een 5,0

  • Het eindcijfer van het vak (inclusief de mogelijke bonuspunten) is minimaal een 5,50.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Het tentamen farmacologie valt in het 2e semester en dat is nog niet geroosterd. De inschrijving voor het tentamen Farmacologie gaat open op 15 december 2021.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.