Prospectus

nl en

Statistiek 2 (BFS)

Course
2021-2022

Beschrijving

Statistiek 2 bouwt verder op de kennis en vaardigheden die zijn verworven in Statistiek 1. Eerst zullen de relevante concepten uit Statistiek 1 worden herhaald en verder verdiept. Uitbreidingen van de statistische modellen met meerdere verklarende variabelen, data met heteroscedasticiteit of niet normaal verdeelde rest termen worden behandeld. Het begrip bias en standaard fout worden bekeken vanuit het perspectief van resampling methoden. Multivariate statistische methoden zoals K-means en principale componenten analyse worden behandeld vanuit het perspectief van een exploratieve statistiek. Er zal uiteindelijk verder worden ingegaan op de rol van de statistiek in het ontwerpen van experimenten.
Tijdens de werkcolleges worden de methoden toegepast op vergelijkbare datasets welke besproken zijn in het college. Bovendien worden in de hoor- en werk-colleges de statistische methoden besproken welke ten grondslag liggen aan de data die de studenten zelf hebben verzameld tijdens het practicum Cellulaire Biochemie. 

Leerdoelen

Verder inzicht verschaffen in de relatie tussen onderzoek, waarnemingen, data en statistiek. Het toepassen van meer geavanceerde methoden als de statistische basismethoden uit statistiek 1 niet kunnen worden ingezet.
Het omgaan met wetenschappelijke software, zoals R en Rstudio, voor het uitvoeren van statistische analyse, visualisatie en statistische simulaties. Uitvoeren van een statistische analyse aan de hand van een beargumenteerde analyse schema. Statistische concepten inzetten om experimenten te ontwerpen en andere experimenten te beoordelen.

Literatuur

Handouts en online boek welke beschikbaar worden gesteld via Brightspace.
De gebruikte software, R en Rstudio, is gratis en we raden het aan om het op je eigen computer of laptop te installeren. Zie Brightspace voor meer details.

Coordinator

Dhr. Dr. H.G.J. van Mil

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

De hoorcolleges starten met de theorie welke ten grondslag ligt aan de behandelde statistische methode of argumentatie. Daarna wordt de besproken theorie in een praktisch voorbeeld uitgewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van het statistische scripttaal R. Het werkcollege start met het doorlopen van een tutorial met vragen in Rstudio, daarna gaan de studenten zelf aan de slag met vergelijkbare datasets. Sommige datasets zijn direct gerelateerd aan de parallel lopende practica waarvoor ook datasets statistisch zullen worden gesimuleerd.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (85 % van het eindcijfer) test hoofdzakelijk de theorie kennis met een enkele vraag over R-code.

  • Een opdracht in R test het gebruik van wetenschappelijk script talen en praktische statistische analyse (15 % van het eindcijfer)

Ingangseisen

Basiskennis statistiek (equivalent aan Statistiek 1 of hoger)

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.