Prospectus

nl en

Biochemie 1

Course
2021-2022

Beschrijving

Er wordt basiskennis van eiwitten, membranen, enzymen en metabolisme verkregen. Spierwerking wordt aan het eind van het vak als voorbeeld behandeld. De volgende begrippen komen aan de orde: aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire – quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwitten, spiereiwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kan de student:

 • De structuur en specifieke eigenschappen van 20 algemene aminozuren herkennen, identificeren, opnoemen en toepassen in de context van eiwitten

 • De primaire, secundaire, vouwingsmotieven, tertiaire en quartaire eiwitstructuur benoemen en classificeren

 • De eigenschappen van en verschillen tussen vet, lipiden, membranen en membraaneiwitten benoemen en die kennis toepassen

 • Het algemene principe van enzymen, enzymkinetiek en regulatore enzymen toepassen

 • De moleculaire aspecten van spierwerking beschrijven

 • De belangrijke metabole routes, hun samenhang en regulatie beschrijven en de principes generaliseren en toepassen

 • De werking van mitochondrien, metabole routes en hun samenhang met fysiologische toestanden als honger en gevoed, regulatie door insuline, glucagon, Cori cyclus generaliseren en toepassen

 • Omgaan met grote hoeveelheden Engelse informatie over metabolisme en hoofdzaken van bijzaken scheiden.

Literatuur

 • Lehninger, Principles of Biochemistry International Edition van Cox and Nelson, 8e editie (2021) van Macmillan Education (ISBN-10: 1319381499; ISBN-13: 978-1319381493)

 • digitale handleiding wordt verstrekt

Coordinator

Prof. dr. M. Ubbink

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

Het gedeelte Biochemie 1 over Eiwitten worden gegeven in de vorm van hoorcolleges. Het Biochemie 1 onderdeel Metabolisme wordt geleerd door middel van werkcolleges. Aan de hand van vragen wordt de student een overzicht van het metabolisme geboden. Bij de werkcolleges zijn online nabesprekingen. Hoor- en werkcolleges zijn op de campus indien mogelijk en anders online.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (90% van eindcijfer): Het deel over Eiwitten wordt als ‘gesloten boek’ tentamen afgenomen en het deel over Metabolisme wordt als ‘open boek’ tentamen afgenomen. Beide onderdelen bepalen 50% van het eindcijfer van het schriftelijk tentamen.

 • Ook worden er voor beide onderdelen kleine tussentijdse toetsen afgenomen via Brightspace waarvan het gemiddelde elk 5% van het eindcijfer van het vak bepaalt.

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.