Prospectus

nl en

Populatie en Community Ecologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Aanbevolen: Ecologie en Milieubiologie 1e jaar

Contact

Coördinator: Prof.dr.ir. T.M. Bezemer

Email: t.m.bezemer@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding in de de populatie en community ecologie. De volgende thema’s komen aan bod:

 • de relaties tussen een organisme en de omgeving

 • de dynamica van populaties

 • intraspecifieke concurrentie

 • concurrentie tussen populaties van verschillende soorten

 • predatie en mutualisme

 • community structure en dynamica

 • mechanismen die ten grondslag liggen aan biodiversiteit

 • relaties binnen gemeenschappen van soorten

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met en begrijpen en toepassen van ecologische theorieën over o.a. concurrentie, predatie, biodiversiteit, populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten ecologische data kunnen analyzeren in excel en in R en de resultaten interpreteren met behulp van ecologische concepten. Studenten lezen een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische theorieën en concepten. Studenten kunnen ecologische modellen begrijpen en zelf doorrekenen en data interpreteren.

Rooster

Van 7 februari 2022 tot en met 4 maart 2022, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

 1. Hoorcolleges, gestructureerd volgens het tekstboek, elk college gaat over een hoofdstuk. Er is leestijd ingepland voor het boek.
 2. Gastcolleges van ecologische onderzoekers.
 3. Een aantal middagen worden besteed aan computerberekingen met ecologische modellen die eerst worden uitgevoerd en klassikaal besproken. Hiervoor is Excel en R nodig.
 4. Analyzes van ecologische datasets, en bespreking en presentatie in groepjes van wetenschappelijke artikelen

Toetsing

 1. practicum opdrachten
 2. Presentatie wetenschappelijk artikel en data analyze van ecologische dataset
 3. Tentamen met multiple choice vragen over het boek, praktikum en gastcolleges
  Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:__________________
 4. praktikum: 20%
 5. presentatie wetenschappelijk artikel en data analyze 20%
 6. deeltentamens 60%
  Voor elk onderdeel moet minimaal een 5.5 gehaald worden

Inzage en feedback op het tentamen

Wordt tijdens cursus meegedeeld

Brightspace

Alle colleges komen op Brightspace te staan

Literatuur

 • Verplicht boek: Smith TM Elements of Ecology. We gebruiken de nieuwste (negende) editie die uitkwam in mei 2015 (met een giraf op de voorkant!).

 • practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Brightspace

Opmerkingen