Prospectus

nl en

BA-thesis Religious Studies

Course
2021-2022

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Religiewetenschappen. Deelname aan het scriptieseminar Religiewetenschappen is verplicht.

Om een ba-eindewerkstuk in het tweede semester te schrijven, moet de student parallel deelnemen aan het scriptieseminar Religiewetenschappen.

Om een ba-eindwerkstuk in het najaarssemester te schrijven, dient het scriptieseminar te zijn gevolgd en afgerond in het voorafgaande voorjaarssemester.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (exclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het scriptieseminar Religiewetenschappen. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt.

Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk (100%)
Het scriptieseminar moet met voldoening zijn gevolgd voordat het BA-Eindwerkstuk kan worden afgerond.

Als het Ba-eindwerkstuk niet binnen één semester wordt afgerond

  • De student dient opnieuw een verzoek tot toewijzing van de scriptiebegelider in bij de examencommissie. De student kan vragen om de begeleiding bij dezelfde scriptiebegleider te continueren. Indien deze begeleider niet beschikbaar is, wijst de examencommissie een andere scriptiebegleider aan.

  • De student die zijn ba-eindwerkstuk niet binnen een jaar afrondt, start een nieuw scriptietraject, inclusief een nieuwe begeleider en een nieuw onderwerp.

Herkansing

In het geval van een herkansing, neem contact op met de examencommissie voor het vaststellen van een nieuwe deadline.

Literatuurlijst

Samen te stellen door de student zelf, aan de hand van het gekozen scriptieonderwerp.

Inschrijven

De student hoeft zich niet zelf in te schrijven voor dit studieonderdeel.

Contact

Individuele begeleider

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.