Prospectus

nl en

Practicing Religious Studies

Course
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse Religiewetenschappen.
Dit college is alleen toegankelijk voor derdejaars studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

“Practicing Religious Studies” is een academische projectcursus waarbij studenten zowel individueel als in groepsverband getraind worden in transferable skills. Deze professionele en communicatieve vaardigheden zijn essentieel om hun academische expertise beter voor het voetlicht te kunnen brengen met het oog op de beroepspraktijk, maar ze zijn ook onontbeerlijk om vakspecifieke kennis toegankelijk en bruikbaar te maken voor de maatschappij en specifieke domeinen buiten de universiteit. In de cursus komen onderwerpen als professionalisering, reflexiviteit/reactiviteit, popularisering en beleidsadvies met een praktische op praktische wijze aan bod.
Deze cursus is bedoeld voor 3ejaars studenten religiewetenschappen en kan door verschillende docenten religiewetenschappen gedoceerd worden.
Per jaar wordt bekeken welke docent beschikbaar is. De voertaal is Nederlands.

Leerdoelen

Aan het eind van deze collegereeks zijn studenten in staat om:

 • een argumentatieve tekst te schrijven en presenteren, waarin religiewetenschappelijke kennis en inzichten bruikbaar worden gemaakt voor beleidsadvies;

 • een prikkelende, overtuigende tekst te schrijven en presenteren, waarin religiewetenschappelijke kennis en inzichten toegankelijk gemaakt worden voor een groot publiek;

 • de eigen professionele identiteit door middel van een portfolio, cv en persoonlijke pagina’s op netwerksites te presenteren;

 • een eigen onderzoekspositie te bepalen binnen de religiewetenschappen en deze te verdedigen op basis van theorie, empirisch onderzoek en logisch nadenken;

 • verworven onderzoeksvaardigheden ook buiten het eigen vakgebied in te zetten;

 • fundamentele en kritische vragen te stellen en creatieve wendingen in te brengen in discussies;

 • constructieve feedback te geven aan groepsleden;

 • te reflecteren op de eigen bijdrage aan een groepsdiscussie of groepsopdracht;

 • te reflecteren op de invloed van de eigen persoon op de onderzoeksgroep en omgekeerd;

 • te reflecteren over hoe de eigen persoon en achtergrond invloed heeft op de keuzes die gemaakt worden in het onderzoeksproces;

 • een werkbaar plan van aanpak voor te stellen (voor een werkstuk, presentatie of gezamenlijk project).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Bij meer dan twee keer afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten

Toetsing en weging

De toetsing vindt plaats op basis van de volgende drie elementen
1. Tussentijdse Opdrachten (30%)
2. Mondelinge (groeps-)presentatie (20%)
3. Eindwerkstuk (50%)
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen
gemiddelde op basis van deelcijfers.

N.B. De studenten die deze cursus voor 5 punten volgen, dienen alleen (1) en (2) te voltooien.

Indien het eindcijfer onvoldoende is (lager dan een zes), mogen studenten binnen een termijn van 2 weken een herschreven versie van het eindwerkstuk indienen. Voor de 5-punts studenten geldt bij een onvoldoende eindcijfer een vervangende opdracht

Literatuurlijst

Voor het college wordt gebruik gemaakt van:

 • Nader bekend te maken literatuur

Inschrijven

Via uSis is verplicht

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

In academisch jaar 2021-22 wordt dit vak eenmalig nog voor 5 ec aangeboden. Alleen studenten die in academisch jaar 2020-21 of eerder het vak Advanced Topics in hun programma hadden staan, maar dit vanwege studievertraging niet hebben behaald, hebben toegang tot de 5 ec versie van Practicing Religious Studies.

Kom je in aanmerking om Practicing Religious Stduies voor 5 ec te volgen, neem dan contact op met studiecoordinator.