Prospectus

nl en

Introduction to Assyrian and Cuneiform Script

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Akkadisch

Het Akkadisch is de oudste en langst gedocumenteerde Semitische taal. De eerste kleitabletten met Akkadische tekst in spijkerschrift dateren uit c. 2600 v. Chr., de jongste uit de eerste eeuw n. Chr. In deze periode heeft het Akkadisch een lange ontwikkeling doorgemaakt, waarvan de opsplitsing in twee hoofddialecten, het Babylonisch en het Assyrisch, vanaf 2000 v. Chr. de meest opvallende is.
In deze cursus bestuderen we het Babylonische dialect dat rond 1700 v. Chr. in het zuiden van het tweestromenland gesproken werd. Dit dialect, het Oud-Babylonisch, vertegenwoordigt de klassieke taalfase van het Akkadisch. De codex van Hammurabi is geschreven in dit dialect, en de taal van de grote Mesopotamische literaire werken zoals het Gilgamesh epos sluit nauw aan bij het Oud-Babylonisch.

Spijkerschrift

Om originele teksten te kunnen lezen is het belangrijk dat studenten ook de basisbeginselen van het spijkerschrift leren. Daarom bestaat deze cursus, naast uit taalverwerving, ook uit schriftleer. Het spijkerschrift werkt volgens een gemengd logografisch – syllabisch systeem. Dit wil zeggen dat tekens zowel voor een lettergreep als voor een woord kunnen staan. Daarnaast kan één teken wel tien verschillende lezingen hebben en kan één lettergreep door meerdere tekens weergegeven worden. In deze cursus zullen we stapsgewijs dit complexe schrift leren lezen.

Indeling van de cursus
In blok 1 leren we de basisbeginselen van taal en schrift; in blok 2 oefenen we aan de hand van wetteksten uit de Codex van Hammurabi (in Neo-Assyrische schrifttekens).

Leerdoelen

Taalvaardigheid:

 • de student bestudeert de basisbeginselen van de Babylonische grammatica en leert deze beginselen toe te passen door het maken van oefeningen (Akkadisch-Nederlands, Nederlands-Akkadisch, transcriptie-transliteratie) en het lezen van paragrafen uit de Codex van Hammurabi Leesvaardigheid:

 • de student kan een basispakket van c. 100 spijkerschrifttekens vlot lezen en zelf schrijven; dit pakket zal in de vervolgcursussen Akkadisch verder uitgewerkt worden. Academische vaardigheden:

 • de student leert de voornaamste woordenboeken, grammatica’s en tekenlijsten gebruiken (CAD, Huehnergard, ABZ) Aan het eind van deze cursus kan de student wetteksten van de Codex van Hammurabi zelfstandig lezen en vertalen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, 1e; I.2a, 2b; I.3a; I.5a; V.1a

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

 • Schriftelijk deeltentamen met open invulvragen na het eerste blok (50% van eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open invulvragen na het tweede blok (50% van eindcijfer)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen met open invulvragen dat de gehele stof beslaat (100%).

Literatuurlijst

 • grammatica: R. Caplice, An Introduction to Akkadian

 • woordenboek: J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian

 • oefenboek spijkerschrifttekens: D. C. Snell, A Workbook of Cuneiform Signs

Contacteer de docent indien je moeilijkheden ondervindt bij de aanschaf van sommige van deze boeken.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Inschrijven Studeren à la carte

Aanmelden voor A la carte

Inschrijven Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursussen Reading Old Babylonian, Nieuwassyrische koningsinscripties en Epigrafie van het spijkerschrift. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van bovengenoemde cursussen pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Inleiding Akkadisch en spijkerschrift met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.